Mineralsektorn

I mineralsektorn ingår utvinnings-, gruv- och metallförädlingsindustrin. Utvinningsindustrin utgörs av gruv-, stenmaterials- och naturstensindustrin. I gruvindustrin ingår produktion av metalliska malmer och industrimineraler, allt från malmletning till anrikning.  

I Finland finns också en mångsidig metallförädlingsindustri samt mineralförädlande industri. I mineralklustret ingår dessutom maskin-, utrustnings- och teknologiindustri, tjänster, forskning och utbildning på området. Om även branschorganisationer och tillstånds- samt tillsynsmyndigheter tas med i helheten, kan det talas om mineralekosystemet.

Företagen inom gruv- och metallförädlingsindustrin är ofta internationella aktörer. Inom stenmaterials- och naturstensindustrin finns också många lokalt verksamma SMF-företag. Den finländska kompetensen i maskiner, verktyg, utrustning och teknologi för utvinningssektorn är internationellt ansedd.  

Vid sidan av de globalt kända storföretagen har det uppkommit en växande skara av SMF-företag som tillhandahåller specialteknik. Ny affärsverksamhet uppkommer kring återvinning av råvaror och tillvaratagande av sidoströmmar.

Den finländska forsknings- och utvecklingsverksamheten internationaliseras och det finns också efterfrågan på den finska kompetensen i det internationella samarbetet. Team Finland stöder företagens internationalisering, tillväxt och export.

Ytterligare upplysningar:

Teo Kangaspunta - teo.kangaspunta(at)gov.fi 
Tuula Manelius - tuula.manelius(at)gov.fi