Hyppää sisältöön

Esitysluonnos lausunnolle biomassan kestävyyskriteereistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2020 15.27
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain eli ns. kestävyyslain muuttamisesta. Ehdotetulla muutoksella pantaisiin kestävyyskriteerisääntelyn osalta täytäntöön EU:n uudelleen laadittu direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä.

Lausuntopyyntö on osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja pyydetään erityisesti esitysluonnoksen vaikutusten arvioinnista sekä ehdotetusta velvollisuudesta osoittaa kestävyys ja muutoslain siirtymäsäännöksestä.

Lausuntoaika päättyy perjantaina 13.3.2020. Sen jälkeen lakimuutoksen valmistelu jatkuu virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi huhtikuussa.

Kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalaa laajennetaan

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet ovat tuotettu kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös, ettei kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisesta aiheudu toimijoille kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa.

Esityksessä ehdotetaan nykyisen kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalan laajentamista kattamaan uusiutuvan energian direktiivin mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit.

Kestävyyskriteereitä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteereitä sovellettaisiin sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannossa laitoksiin, joiden kokonaislämpöteho on kiinteiden biomassapolttoaineiden osalta vähintään 20 megawattia ja kaasumaisten biomassapolttoaineiden osalta vähintään 2 MW.

Kansallisia lisäkriteereitä ei asetettaisi biomassapolttoaineille. Maatalousbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit päivitettäisiin tarvittavilta osin ja metsäbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit sisällytettäisiin sellaisenaan kestävyyslakiin, jolloin ne kattaisivat sekä maatason että hankinta-aluetason vaatimukset.

Biopolttoaineiden, liikennealalla kulutetun biokaasun ja bionesteiden sekä biomassapolttoaineiden kasvihuonekaasupäästövähenemän vähimmäisarvoista säädettäisiin uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092 ja inkeri.lilleberg(a)tem.fi
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 029 504 7059 ja harri.haavisto(a)tem.fi

 
Sivun alkuun