Ydinturvallisuus

Ydinturvallisuuden (safety) periaatteiden ja toteuttamismenetelmien kehittäminen perustuu laajaan kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä intensiivinen yhteistyö alkoi jo 1900-luvun puolivälissä. 

Suomen kannalta tärkein ylikansallinen elin on Euroopan atomienergiayhteisö Euratom. Ydinlaitosten ydinturvallisuutta säädellään Euroopan unionissa muun muassa ydinturvallisuusdirektiivin (2009/71/Euratom) avulla. Suomi osallistuu alan direktiivien valmisteluun neuvoston työryhmissä.

Merkittävät roolit kansainvälisessä yhteistyössä on myös OECD:n ydinenergiajärjestöllä (NEA) ja YK-perheeseen kuuluvalla Kansainvälisellä Atomienergiajärjestöllä (IAEA).

Ydinenergialain mukainen lupamenettely on perusta ydinlaitosten ja ydinenergiahankkeiden eri vaiheille ja niiden turvallisuuden varmistamiselle. Lupamenettelystä ja valmistelutyöstä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Luvat myöntää valtioneuvosto. Kansallisella tasolla ydinlaitosten ydinturvallisuuden valvonnasta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva Säteilyturvakeskus (STUK). 

Ydinturvallisuustutkimus kartuttaa suomalaista osaamista 

Ydinenergiatutkimusta Suomessa tekevät tutkimuslaitokset, yliopistot ja ydinenergiaa käyttävät voimayhtiöt. Merkittävä osa julkisesta tutkimuksesta tehdään Valtion ydinjätehuoltorahaston rahoittamissa tutkimusohjelmissa, joiden tutkimusalue kattaa sekä voimalaitosten ydinturvallisuustutkimuksen että ydinjätehuollon tutkimuksen. Tutkimusohjelmat ovat autonomisia ja ne perustuvat määrämittaisiin kausiin. Tässä muodossa tutkimusta on tehty jo pian kaksi vuosikymmentä.

Vuonna 2023 käynnistyi kuusivuotinen tutkimusohjelma SAFER2028. Se kokoaa ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon kansallisen tutkimuksen samaan ohjelmaan.

Suomalaiset toimijat osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen ydinturvallisuustutkimukseen. Tutkimukseen osallistutaan mm. seuraavien ohjelmien ja järjestöjen puitteissa: Euroopan unionin (Euratom) tutkimuksen puiteohjelmat (sekä fissio- että fuusiotutkimusta), pohjoismainen turvallisuustutkimusohjelma (NKS), teollistuneiden maiden yhteistyöjärjestön OECD:n ydinenergiajärjestö Nuclear Energy Agency (NEA) ja YK-perheeseen kuuluvan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Lisätietoja: Juho KorteniemiLinda Kumpula, Jaakko Louvanto