TE-palvelut 2024 -uudistus

#TEPALVELUT2024

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Miksi TE-palvelut siirretään kunnille?

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Myös kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan.

TE-palvelujen siirron valmistelun rinnalla hallitus valmistelee useita muita työnhakijoiden palveluja parantavia ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia. Positiivinen työllisyysvaikutus syntyy näiden uudistusten yhteisvaikutuksesta.

Mitä uudistus merkitsee TE-palvelujen henkilö- ja yritysasiakkaille, kunnille ja koko yhteiskunnalle? Entä TE-palvelujen henkilöstölle? Tutustu esitykseen, jossa kiteytämme hyödyt eri osapuolille.

Lue hallituksen työllisyysuudistuksista työ- ja elinkeinoministeriön ajankohtaisista hankkeista 

TE-palvelujen siirron valmistelun aikataulu

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi 1.1.2025.

Valmistelussa ratkaistavia asioita:

 1. Kannustavan rahoituksen elementit
  • Kunnan työttömyysturvan rahoitusvastuun aikaistaminen.
  • Työttömien aktivointi ei vaikuttaisi työttömyysturvan rahoitusvastuuseen.
  • Kunta ja valtio jakaisivat työvoimapalveluiden rahoitukseen liittyvää kustannusvastuuta.
 2. Kuntien järjestämisvastuun määrittely
  • Palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja kuntien mahdollisuus suoriutua tehtävistään.
 3. Valtakunnalliset keskitettävät palvelut
  • Tarkentuvat järjestämisvastuun määrittelemisen jälkeen.
 4. Rakenteet
  • Vaikutukset TE-toimistoihin, ELY-keskuksiin ja KEHA-keskukseen

TE-palvelujen siirtoa valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä tekee linjauksia valmistelun edetessä.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä

Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa tavoitellaan eri palvelujen parempaa yhteensovittamista ja tehokkaiden palvelujen löytämistä asiakkaalle. Kuntakokeilulle säädetään jatko siihen asti, kunnes palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille.

Lue lisää työllisyyden kuntakokeiluista
 

Lisätietoja: Tanja Ståhlberg

Ajankohtaista