Kuluttajat

Markkinoiden hyvä toimivuus on keskeisen tärkeä tekijä Suomen kilpailukyvyn edistämistyössä. Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on luoda hyviä edellytyksiä tavaroiden ja palveluiden saannille sekä yritystoiminnalle.

Markkinoiden toimivuutta edistettäessä on pidettävä huolta siitä, että yritykset noudattavat yhteiskunnallisesti tärkeitä pelisääntöjä sekä siitä, että kuluttajien edut otetaan huomioon.

Kilpailua on edistettävä ja kilpailun vääristymiä on vastustettava kuluttajien ja tuottavuuden hyväksi. Kansalaisten turvallisuutta ja taloudellista asemaa ei saa vaarantaa.

Kuluttaja-asioiden hallinto

Kuluttaja-asioiden hallinto kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriölle kuuluu Suomen kantojen valmistelu EU:n päätöksentekoa varten ja kuluttajaa koskevan lainsäädännön kehittäminen yhdessä oikeusministeriön kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimii kilpailu- ja kuluttajavirasto, jonka tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa hoidetaan myös kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia valituksiin, joita kuluttajat tekevät hankkimiensa kulutushyödykkeiden laadusta ja elinkeinonharjoittajan suorituksesta. Kuluttajariitalautakunta toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Lisätietoja

Tietoa muun muassa markkinoinnista, hintamerkinnöistä, lakisääteisestä virhevastuusta ja takuusta on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kotisivuilta. Sivuilta löytyvät myös verkkokauppiaan ohjeet ja OECD:n ohjeet sähköisestä kaupankäynnistä.

Kuluttajaoikeudellisissa ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saa tietoa, ohjeita ja sovitteluapua kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin riitatilanteisiin: www.kuluttajaneuvonta.fi

Tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin.

Lisätietoja: Sari Alho, Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen