Kaupunkien kehittäminen EU-ohjelmissa

EU:n jäsenmaat tekevät yhteistyötä kaupunkipolitiikassa monin tavoin. EU-tason yhteistyön ja ohjelmien aiheita ovat mm. kestävä kaupunkikehittäminen koheesiopolitiikassa, kaupunkien verkostoituminen ja osaamisen vaihto, innovatiivisen kaupunkikehityksen tukeminen ja kaupunkitutkimuksen – ja tiedon vahvistaminen EU-tasolla. 

Jäsenmaat ja EU:n komissio ovat vahvistaneet kaupunkipolitiikkaa käynnistämällä ns. EU:n Kaupunkiagendan, jonka jäsenmaiden kaupunkiasioista vastaavat ministerit hyväksyivät vuonna 2016 Amsterdamissa Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella.
EU:n kaupunkiagenda tiivistää jäsenmaiden, komission ja kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistä työtä kaupunkien kehittämiseksi. Kaupunkiagenda tuo toimijat yhteen kehittämään ideoita ja tapoja, joilla EU:n säädöksiä ja poliitikkoja sekä rahoitusvälineitä voidaan kehittää vastaamaan paremmin kaupunkien haasteisiin ja tehostaa osaamisen vaihtoa valituissa kaupunkikehityksen teemoissa.

Kaupunkiagenda-yhteistyötä on tehty yhteensä 14:ssa eri kaupunkikehityksen teemassa. Agendan uusi toimintakausi tuo 4 uutta teemaa mukaan.  Suomalaisia kumppaneita (kaupunkeja tai ministeriöitä) on mukana useissa teemakumppanuuksissa. Suomalaisten kumppanien verkottamisesta ja Kaupunkiagendan kansallisesta tiedonlevittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

EU:n URBACT-ohjelmalla levitetään kaupunkien kehittämisen hyviä kokemuksia, lisätään kaupunkien keskinäistä oppimista ja vahvistetaan kaupunkien kehittämisosaamista. URBACT on kaupungeille suunnattu väline osallistua muiden eurooppalaisten kaupunkien verkostoihin. Ohjelma on yksi EU:n alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmista. URBACT-ohjelman kansallisena yhteyspisteenä toimii Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella vahvistetaan Suomessa kaupunkien laaja-alaista innovaatiotoimintaa tukemalla nk. kaupunkien ekosysteemisopimuksia. Ekosysteemisopimukset on solmittu 16 kaupunkiseudun ja valtion välillä. Sopimuksilla kehitetään kaupunkilähtöisesti vähähiilisiä ja resurssiviisaita, digitalisaatiota ja teknologisia murroksia hyödyntäviä ratkaisuja. Samalla ne edistävät elinkeinoelämän uudistumista ja kestävän kaupungin rakentumista. Toimenpiteet jakaantuvat sisällöllisesti vihreään siirtymään, digitalisaatioon sekä hyvinvointiin ja terveyteen.

Innovatiiviset kaupunkitoimet (Urban Innovative Actions) on aloite, jonka tuella eurooppalaiset kaupungit voivat kokeilla ja kehittää kokonaan uudenlaisia ratkaisuja kaupunkikehityksen haasteisiin vastaamiseksi. Useita suomalaisia kaupunkeja on osallistunut ohjelmaan omilla hankkeillaan. Alkaneelle ohjelmakaudelle 2021-27 aloite uudistuu, jatkuen nimellä Eurooppalainen kaupunkialoite (European Urban Initiative).
 

Lisätietoja: Olli Voutilainen