Kaupunkien kehittäminen EU-ohjelmissa

EU:n jäsenmaat tekevät yhteistyötä kaupunkipolitiikassa monin tavoin. EU-tason yhteistyön ja ohjelmien aiheita ovat mm. kestävä kaupunkikehittäminen koheesiopolitiikassa, kaupunkien verkostoituminen ja osaamisen vaihto, innovatiivisen kaupunkikehityksen tukeminen ja kaupunkitutkimuksen vahvistaminen EU-tasolla. 

Jäsenmaat ja EU:n komissio ovat vahvistaneet kaupunkipolitiikkaa käynnistämällä ns. EU:n Kaupunkiagendan, jonka jäsenmaiden kaupunkiasioista vastaavat ministerit hyväksyivät vuonna 2016 Amsterdamissa Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella.

EU:n kaupunkiagenda tiivistää jäsenmaiden, komission ja kaupunkien ja muiden toimijoiden yhteistä työtä kaupunkien kehittämiseksi. Kaupunkiagenda tuo toimijat yhteen kehittämään ideoita ja tapoja, joilla EU:n säädöksiä ja poliitikkoja sekä rahoitusvälineitä voidaan kehittää vastaamaan paremmin kaupunkien haasteisiin ja tehostaa osaamisen vaihtoa valituissa kaupunkikehityksen teemoissa.

Kaupunkiagenda-yhteistyötä tehdään 12:ssa eri kaupunkikehityksen teemassa. Suomalaisia kumppaneita (kaupunkeja tai ministeriöitä) on mukana seitsemässä teemakumppanuudessa. Suomalaisten kumppanien verkottamisesta ja Kaupunkiagendan kansallisesta tiedonlevittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

EU:n URBACT-ohjelmalla levitetään kaupunkien kehittämisen hyviä kokemuksia, lisätään kaupunkien keskinäistä oppimista ja vahvistetaan kaupunkien kehittämisosaamista. URBACT on kaupungeille suunnattu väline osallistua muiden eurooppalaisten kaupunkien verkostoihin. Ohjelma on yksi EU:n alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmista. URBACT-ohjelman kansallisena yhteyspisteenä toimii Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

6Aika-strategia Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen kaupunkikehittämisen ohjelmakokonaisuus, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita ja ratkaisuja. Strategian päätavoitteita ovat avointen innovaatioalustojen kehittäminen, avoimen datan ja rajapintojen hyödyntäminen ja avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kehittäminen. 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen tavoitetta.

Innovatiiviset kaupunkitoimet (Urban Innovative Actions) on aloite, jonka tuella eurooppalaiset kaupungit voivat kokeilla ja kehittää kokonaan uudenlaisia ratkaisuja kaupunkikehityksen haasteisiin vastaamiseksi. Kaksi suomalaista kaupunkia on mukana ohjelmassa omilla hankkeillaan.

Lisätietoja: Olli Voutilainen