Lelujen turvallisuus

TEM vastaa lelujen turvallisuuteen liittyvästä sääntelystä. Lelujen turvallisuutta koskevassa sääntelyssä asetetaan yleiset turvallisuusvaatimukset lelujen mekaanisille, fysikaalisille, kemiallisille, syttyvyys- sekä sähköominaisuuksille. Laissa on myös vaatimukset lelujen puhtaudelle ja hygieenisyydelle.

Lain nojalla annetuissa asetuksissa annetaan yksityiskohtaisempia vaatimuksia lelujen turvallisuudesta sekä varoituksista ja merkinnöistä. Näillä säädöksillä on Suomessa saatettu voimaan leludirektiivi (2009/48/EY). 

Leluturvallisuuteen liittyvät keskeiset säädökset edellä mainitun direktiivin lisäksi ovat:

  • laki lelujen turvallisuudesta (1154/2011)
  • valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta (1218/2011)
  • työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista (1352/2011)

Lelujen turvallisuutta koskevien säädösten noudattamisen valvontaan sovelletaan kuluttajaturvallisuuslain valvontaa koskevia säännöksiä. Lelujen turvallisuuden valvontaa tekevät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Tulli.

TEM osallistuu Euroopan komission johtamaan pysyvään komiteaan, joissa käsitellään leludirektiiviä sekä tarvittaessa muuhun lelujen turvallisuutta koskevaan eurooppalaiseen yhteistyöhön kuten leluturvallisuuden asiantuntijatyöryhmään.

Lisätietoja: Emilia Tiuttu

Muualla verkossa