Hallituksen esitys hillitsee sähkön siirron kustannuksia

Valtioneuvosto antoi 28.1.2021 eduskunnalle esityksen, jolla hillitään sähkönjakelun hintojen nousua ja leikataan jakeluyhtiöiden tuottoja muuttamalla sähkömarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia.

Hintojen kurissa pitämisen ohella hallitus haluaa turvata myös sähköverkkojen hyvän toimitusvarmuuden tason ja tulevaisuuden tarpeita palvelevan energiajärjestelmän kehityksen. 

Hallitus esittää sähkömarkkinalakiin muutoksia, joiden seurauksena sekä sähkönjakelun hintojen tasoa, että hinnankorotuskattoa leikataan merkittävästi. Esityksellä pyritään karsimaan siirtohintojen kohtuuttomuudet, mutta huolehditaan samalla myös taajamien ja haja-asutusalueen verkkojen uusimisesta ja palvelujen turvaamisesta nyky-yhteiskunnan ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.

Muutokset pyritään toteuttamaan nopeasti, jotta niiden vaikutus alkaisi näkyä asiakkaille jo meneillään olevan valvontajakson aikana eli ennen vuotta 2024. Ehdotetut muutokset muuttaisivat voimakkaasti jakeluverkonhaltijoiden sääntelyä. 

Hallituksen esitys on valmisteltu erityisellä huolella ja niin, että kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Tällöin sen perusteella toteutettava sääntely on pitkäjänteistä ja vahvalla oikeudellisella pohjalla ja korjaavat toimenpiteet pystytään toteuttamaan nopeasti.

Lisätietoja: Arto Rajala 

Hallituksen esitys ja sen esittelyaineistoja

Muita esityksen valmistelun tausta-aineistoja

Muita tausta-aineistoja sähkön siirtohintakeskustelusta