Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden toteaminen ja ilmoitetut laitokset

Ilmoitetut laitokset ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, jotka testaavat, tarkastavat ja sertifioivat tuotteita. Niitä kutsutaan ilmoitetuiksi laitoksiksi, koska jäsenvaltiot antavat niitä koskevan ilmoituksen komissiolle. Ilmoitetuilla laitoksilla on merkittävä tehtävä markkinoille saatettavien tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

Ilmoitettujen laitosten hyväksymisestä, nimeämisestä ja valvonnasta säädetään kutakin tuoteryhmää koskevassa laissa. Tuotesääntelyä on useamman eri ministeriön hallinnonalalla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tällainen tuotevaatimuksia sisältävä sektorilaki on esimerkiksi lelujen turvallisuudesta annettu laki (1154/2011).

Useiden TEM:n sääntelyvastuulle kuuluvien tuoteryhmien osalta ilmoitetuista laitoksista säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetussa laissa (278/2016). Laissa on yhdenmukaiset sääntelypuitteet vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymisestä ja nimeämisestä, arviointilaitosten valvonnasta sekä ilmoittamisesta komissiolle ja muille jäsenmaille.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laissa tarkoitettu ”toimivaltainen viranomainen”, kun kysymyksessä on hissiturvallisuuslain, mittauslaitelain, painelaitelain, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain ja sähköturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ilmoitetuista laitoksista.

NANDO -tietojärjestelmä ja ilmoitusmenettelyt

NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) on Euroopan komission ylläpitämä ja hallinnoima sähköinen tietojärjestelmä, josta löytyvät tiedot ilmoitetuista laitoksista ja niistä EU säädöksistä, joiden perusteella arviointilaitos on nimetty ilmoitetuksi laitokseksi.

Edellä mainituilla työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvilla tuotesektoreilla toimiva ilmoitetuksi laitokseksi pyrkivä arviointilaitos toimittaa hakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle. Muulla tuotesektorilla toimiva arviointilaitos saa tietoja alan toimivaltaisesta viranomaisesta ko. hallinnonalan ministeriöstä.  Toimivaltainen viranomainen (esim. työ- ja elinkeinoministeriö) tekee päätöksen arviointolaitoksen nimeämisestä ja huolehtii tietojen tallentamisesta NANDOon.

Ilmoittamismenettelyssä komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedotetaan, että toimivaltainen viranomainen on nimennyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen suorittamaan unionin yhdenmukaistamissäädöksen edellyttämän vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja että kyseinen laitos täyttää EU:n ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset.

Jäsenvaltiot vastaavat muille jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille siitä, että niiden ilmoittamat laitokset ovat päteviä.

Akkreditointi on suositelluin tapa osoittaa ilmoitetun laitoksen tekninen pätevyys. Akkreditoinnilla tarkoitetaan akkreditointielimen antamaa todistusta siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää tiettyä vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat, yhdenmukaistetulla standardilla asetetut vaatimukset. Suomen akkreditointielin on Tukesin akkreditointiyksikkö FINAS.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt ilmoitettuja laitoksia koskevan ohjeen

Lisätietoja: Sirpa Sillstén