Perhevapaat

Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022. Uudistuksen yhteydessä myös työsopimuslain säännökset muuttuivat (mm. uusi omaishoitovapaa). Uudistetut perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.  

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022, sovelletaan vanhoja säännöksiä eli vanhemmat voivat saada äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata seuraavasti:

 • äitiysvapaa: 105 arkipäivää (myös lauantai on arkipäivä)
 • isyysvapaa: 54 arkipäivää, josta 1-18 arkipäivää voidaan pitää äitiys- tai vanhempainrahakaudella (kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta)
 • vanhempainvapaa (kokoaikainen tai osittainen): 158 arkipäivää äitiysrahakauden päättymisestä, adoptiovanhemmilla 234 arkipäivää lapsen syntymästä, vähintään kuitenkin 200 arkipäivää.

Jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, perhevapaita ovat

 • raskausvapaa
 • erityisraskausvapaa 
 • vanhempainvapaa. 

Muut perhevapaat: 

 • hoitovapaa: alle 3-vuotiaan lapsen kokoaikaiseksi hoitamiseksi; adoptiolapsen hoitamiseksi vähintään kaksi vuotta adoptoinnista, kuitenkin enintään koulun alkuun
 • osittainen hoitovapaa: koulun toisen lukuvuoden (heinäkuun) loppuun; pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä kolmannen lukuvuoden loppuun ja vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen 18 vuoden ikään saakka
 • tilapäinen hoitovapaa: 1-4 työpäivää alle 10-vuotiaan, äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi
 • tilapäinen poissaolo-oikeus pakottavasta perhesyystä. Edellytyksenä on, että työntekijän välitön läsnäolo on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.
 • sopimukseen perustuva työstä poissaolo perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi. Jos työntekijän perheenjäsen tai muu läheinen on erityisen hoidon tarpeessa, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt siten, että työntekijällä on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä. Poissaolon pituudelle ei ole säädetty enimmäis- tai vähimmäisaikaa. 
 • 1.8.2022 lähtien omaishoitovapaa: enintään viisi (5) työpäivää vuodessa henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle. Edellytyksenä on, että omainen tai läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi tai on saattohoidossa. 

Vapaan käyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle työsopimuslain mukaisia ilmoittamisaikoja noudattaen. Vapaan päätyttyä työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan työhönsä. Jos tällaista työtä ei enää ole tarjolla, hänelle on tarjottava muuta aikaisempaa vastaavaa työtä. Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden johdosta eikä sillä perusteella, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita tai on perhevapaalla.

Ansiot ja etuudet perhevapaiden aikana

Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Monissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu palkan maksamisesta tietyiltä perhevapaa-ajoilta. Jos työnantaja maksaa vapaalla olevalle työntekijälleen vapaiden ajalta palkkaa ja lomapalkkaa tai lomakorvausta, voi työnantaja hakea niistä korvausta Kelasta (linkit alla).

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Lisätietoa perhevapaisiin liittyvistä etuuksista saa Kelan sivuilta.

Julkaisut

Lisätietoja

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Seija Jalkanen, Johanna Ylitepsa, Katariina Jämsén