Lähetetyt työntekijät

rakennustyöntekijä

Työntekijöiden lähettämisestä on kyse silloin, kun ulkomainen työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön.  Työntekijän tulee työskennellä tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja lähettämisen on tapahduttava vain rajoitetuksi ajaksi. Työntekijöitä voidaan lähettää alihankintana, vuokratyönä tai yritysryhmän sisäisenä siirtona.

Suomeen lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia riippumatta siitä, onko työnantaja EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta. Lakia ei kuitenkaan sovelleta kauppamerenkulkua harjoittavien yritysten aluksilla työskenteleviin.

Lähetetyn työntekijän työsopimukseen on sovellettava tiettyjä Suomen säännöksiä ja määräyksiä. Niitä sovelletaan siltä osin kuin ne ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin muutoin sovellettavat säännökset.

Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan sellaisenaan työturvallisuuslain, työterveyshuoltolain ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Osittain sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännöksiä. Lisäksi lähetettyjen työntekijöiden työsuhteissa on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevia määräyksiä.

Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvasta saa tietoa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Eläketurvakeskus antaa lähetetyn työntekijän A1/E101 -todistuksia ja tekee ratkaisun sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä. Verohallinnosta saa tietoa lähetetyn työntekijän verotuksesta.

Lain muutokset 1.12.2020 

Muutokset koskevat seuraavia asioita:

  • lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien palkkasäännösten täsmentämistä,
  • työnantajan kuittausoikeuden rajoitusta työntekijän palkasta,
  • palkkavertailun tekemiseen uusi säännös: jos työnantajan maksaman erän luonteesta on epäselvyyttä, maksettu erä katsotaan kustannusten korvaukseksi eikä palkaksi,
  • sovellettavien työehtosopimusten laajentamista alihankinta- ja yritysryhmän sisäisissä siirroissa,
  • majoitusolosuhteita koskevien vaatimusten soveltamista lähetettyihin samalla tavalla kuin kansallisiin työntekijöihin,
  • lisätyöehtoja, joita on sovellettava pitkissä eli vähintään 12 kuukautta kestävissä lähettämistilanteissa,
  • työnantajan velvollisuutta korvata Suomen tavanomaisesta työpaikasta liikkumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset lähetetylle työntekijälle lähettämisen aikana.

Lisäksi Suomeen lähettämisestä aiheutuville matka- ja majoituskustannuksille on suojasäännös. Sitä sovelletaan tilanteissa, joissa lähetetty työntekijä ei saa suojaa alkuperämaan lain, käytännön tai työsopimuksessa sovitun perusteella tai joissa suoja alittaisi olennaisesti Suomessa kyseisen työn osalta tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävän tason.  Säännöksellä sovitetaan yhteen lähtömaan, työsopimuksessa sovitun ja työntekomaan suojan taso.

Muutoksia lakiin työntekijöiden lähettämisestä  (tyosuojelu.fi)

Valvonta

Työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia valvovat työsuojeluviranomaiset. Tasa-arvolain noudattamista valvoo sekä tasa-arvovaltuutettu että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Työsuojeluviranomaiset neuvovat työnantajia ja työntekijöitä työsuhdelainsäädäntöä ja yleissitovia työehtosopimuksia koskevissa kysymyksissä.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin (96/71/EY) edellyttämä yhteysviranomainen Suomessa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, sähköposti: postedworkersfin(at)avi.fi.

Käynnissä oleva lainsäädäntöhanke

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten täytäntöönpano sekä kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentaminen (LVM)

Lisätietoja:

Työlainsäädäntöesitteet

Lainsäädännön valmistelu: Päivi Kantanen