Vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen 2024

Hallitusohjelmassa todetaan, että edellisen hallituksen aikana laaditut vähähiilisyystiekartat päivitetään. Tiekarttojen kautta toimialoilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä toimialansa haasteista ja kehityksestä viime vuosien muutosten valossa.

Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivityksen tavoitteena on ylläpitää tilannekuvaa ja arviota Suomen päästövähennystavoitteiden ja -velvoitteiden saavuttamisen kannalta riittävistä toimista. Tiekarttojen päivittämisen tarve johtuu ennen kaikkea muuttuneesta toiminta- ja investointiympäristöstä, johon ovat vaikuttaneet muun muassa energiakriisi, Venäjän hyökkäyssota, epävakaat talousnäkymät ja ongelmat raaka-aineiden ja komponenttien hankinnassa. Samalla teknologinen kehitys on muuttanut arvioita eri päästövähennystoimien soveltuvuudesta tavoitteiden saavuttamiseen.

Tiekartoilta toivottava sisältö on jaettu pääasialliseen ja täydentävään sisältöön. Pääasiallinen sisältö tuottaa tiekartan ydintehtävän, eli näkymän siitä, miten kyseinen toimiala kykenee vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään tavoitellussa aikataulussa. Erityisesti pääasiallisen sisällön osalta kannustetaan tavoittelemaan yhteismitallisuutta ja konkreettisuutta. Täydentävä sisältö taustoittaa ja tukee pääasiallista sisältöä ja siinä voidaan tuoda esille oman toimialan päästövähennyksiä laajempia kysymyksiä, liittyen esimerkiksi sektorirajat ylittäviin mahdollisuuksiin uuden liiketoiminnan luomisessa.

Tiekarttojen tulee olla mahdollisimman kunnianhimoisia mutta samaan aikaan realistisia. Realistisuus on edellytys sille, alojen toimijat voivat kokea tiekartat omakseen ja että tuloksia voidaan hyödyntää valtiohallinnon toimesta. Vähähiilitiekarttojen päivittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Aikataulu ja toimintasuunnitelma

Tavoitteena on, että tiekartat valmistuvat kesän 2024 aikana.

Lisätietoa tiekarttojen päivittämisestä ja valtiohallinnon toiveista koskien tiekarttojen sisältöä Hankeikkunassa.

Toimialojen vähähiilisyystiekartat 2024