Johtoryhmät

Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä toimii ministereiden tukena ministeriön ja hallinnonalaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja hallinnonalan ohjauksesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Johtoryhmä käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät tavoitteet, linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, kehys- ja talousarvioasiat sekä muut elinkeinoministerin, työministerin tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Virkamiesjohtoryhmä

Ministeriön virkamiesjohtoryhmä toimii ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä.  Virkamiesjohtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset.

Virkamiesjohtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Jäseniä ovat alivaltiosihteeri, osastopäälliköt sekä kansliapäällikön erikseen määräämät muut virkamiehet.

TEM-konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän tavoitteena on vahvistaa TEM-konsernin yhteistä näkemystä ja toiminnan yhdensuuntaistamista sekä horisontaalisia yhteisiä toimia. Sen lisäksi se toimii informaation välittäjänä ja keskustelufoorumina TEM:n hallinnonalan ylimmälle johdolle.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja johtoryhmään kuuluvat asemansa perustella TEM-konsernin virastojen, laitosten ja yhtiöiden päälliköt, TEM:n osastopäälliköt sekä puheenjohtajan osoittamat henkilöt.

Digitalisaation johtoryhmä

Digitalisaation johtoryhmä toimii johdon tukena konsernin digitalisaatioon liittyvien linjausten ja periaatteiden valmistelussa sekä hallinnonalan merkittävien digitalisaation muutos- ja kehittämishankkeiden yhteen sovittamisessa, koordinaatiossa ja ohjauksessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Petri Peltonen.

ELY-keskusten johtoryhmä

ELY-keskusten johtoryhmä koordinoi, linjaa ja yhteensovittaa virkamiestasolla ELY-keskusten toimintaa. Johtoryhmään kuuluvat keskuksia ohjaavien ministeriöiden kansliapäälliköitä sekä ELY-keskusten ylijohtajien puheenjohtaja.  ELY-keskusten ohjauksen ja yhteisen toiminnan kehittämistä varten on perustettu poikkihallinnollinen ohjauksen valmisteluryhmä, jossa käsiteltävät yhteiset linjattavat asiat tuodaan ELY-keskusten johtoryhmään. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.