Vähävaraisten avun rahasto FEAD 20142020

Vähävaraisten avun toimenpideohjelmasta periaatteet EU:n ruoka-avulle

Vähävaraisille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto FEAD (The Fund for European Aid to the Most Deprived) tarjoaa vuosina 20142020 elintarvikeapua tai perushyödykkeitä niitä tarvitseville.

Rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto ei korvaa jäsenvaltioissa muita köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Vähävaraisten avun toimenpideohjelman kokonaisrahoitus Suomessa on 26,5 miljoonaa euroa vuosille 20142020. EU-rahoitusosuus summasta on 85 prosenttia eli 22,5 miljoonaa euroa. Kansallinen valtion vastinrahoitus on 15 prosenttia eli 4 miljoonaa euroa.

Toimenpideohjelman toteutus

Rahaston toimeenpanoa varten jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan komissiolle rahoitusta koskevan toimenpideohjelman. Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelman toteutus keskitetään elintarvikeapuun, jolla lievennetään vähävaraisimpien ruuan puutetta. Ohjelmassa toteutetaan lisäksi sosiaalista osallisuutta tukevia toimenpiteitä, jotka voivat olla esimerkiksi tiedottaminen julkisen ja kolmannen sektorin palveluista ja projekteista sekä ohjaus, neuvonta ja tuki näiden palveluiden käytössä.

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vähävaraisten avun rahastosta ja Ruokavirasto toimenpideohjelman toteutuksesta. Ruokavirasto vastaa elintarvikkeiden, niiden välivarastoinnin ja kuljetusten hankinnasta sekä elintarvikkeiden välittämisestä kumppaniorganisaatioille, jotka jakavat elintarvikkeet ruoka-apua tarvitseville pääasiallisesti vapaaehtoistyönä.  Ruoka-apua saavalle henkilölle menettelytapa ei poikkea aiemmasta elintarviketuesta. 

Vuonna 2021 toimitettiin viimeiset toimenpideohjelman rahoituksella hankitut EU-elintarvikkeet kumppaniorganisaatioiden jaettavaksi vähävaraisille.

Uudistuva ja osaava Suomi 20212027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 20212027 vähävaraisimmille suunnattu apu toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 20212027 -ohjelmaa. Ohjelmassa pyritään avun aiempaa koordinoidumpaan ja vaikuttavampaan toteutukseen. Lisää voit lukea rakennerahastot.fi  -sivustolta.

Lisätietoja: Petra Metsälä