Lunastusasiat

Voimajohtoja (110 kV ja 400 kV) koskevat lunastuslupahakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö ja lunastusluvat myöntää valtioneuvosto. Jos asianosaiset ovat sopineet voimajohdon paikasta tai kyseessä on lunastus, jolla on vain vähän merkitystä, lunastuslupahakemuksen käsittelee ja luvan myöntää Maanmittauslaitos.

Lunastuslupaa haettaessa on esitettävä selvitys, jonka nojalla voidaan arvostella lunastuksen tarpeellisuus tai todeta lunastusoikeuden olemassaolo. Lunastuslupahakemukseen on liitettävä asianmukaiset kartat ja piirustukset, selvitys asianomaisista omistajista ja haltijoista sekä heidän osoitteistaan ja tarvittaessa tiedot alueen kaavoitustilanteesta.

Lunastuksesta säädetään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977). Lunastuslupa voidaan myöntää, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla tai jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty.

Maanomistajilta lausunto

Ennen lunastuslupahakemuksen ratkaisemista maanomistajille varataan tilaisuus antaa lausuntonsa hakemuksesta. Valtioneuvoston myöntämästä lunastusluvasta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lunastusluvan myöntämisen jälkeen Maanmittauslaitos käynnistää lunastustoimituksen, jossa määrätään korvaukset maanomistajille. Maanomistajalla on oikeus saada täysi korvaus voimajohtohankkeen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Lunastuskorvauksista päättää lunastustoimikunta, jota johtaa Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva toimitusinsinööri. Muina jäseninä toimikunnassa on kaksi kunnanvaltuuston nimeämää uskottua miestä.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Tällä sivulla näkyvät lunastuslain mukaiset ilmoitukset ja kuulutukset lunastuslupahakemuksista ja päätöksistä.

Toivila - Petäjävesi Fingrid Oyj:n kuulutus 17.5.2024

Ullava - Alajärvi Fingrid Oyj:n kuulutus 13.5.2024

Jylkkä - Ullava Fingrid Oyj:n kuulutus 26.4.2024

Kannisto - Honkakangas Halsuan Tuulivoima Oy kuulutus 19.3.2024

Träskböle - Norrskogen, Vaasan Sähköverkko Oy:n kuulutus 9.4.2024

Alajärvi-Petäjävesi: kuulutus, kuulemiskokous 24.4.2024

Sydänmaa-Nurkka: kuulutus Haminassa 8.5.2024 ja Kotkassa 20.5.2024

Lisätietoja: Johanna Juvonen