Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Sopimusten tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä parantamaan energiatehokkuutta. Kattavalla ja toimivalla sopimusjärjestelmällä velvoitteet voidaan saavuttaa ilman uutta pakollista sääntelyä.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja toimialojen välisillä vapaaehtoisilla sopimuksilla jo 1990-luvulta lähtien.

Nykyinen vuoden 2017 alussa käynnistynyt sopimuskausi kattaa neljä sopimusalaa. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ovat mukana teollisuus, energia-ala sekä yksityinen palveluala. Muut energiatehokkuussopimukset koskevat kiinteistöalaa, kunta-alaa ja lämmityspolttonesteiden jakelua.

Lisätietoa energiatehokkuussopimukset

Sopimusten valmistelua, kehittämistä ja toimeenpanoa hoitaa työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa Energiavirasto.

Valtion omistama Motiva Oy hoitaa Energiaviraston toimeksiannosta sopimusten käytännön toimeenpanoon, tiedotukseen, raportointiin, seurantaan liittyviä tehtäviä.

Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin voi hakea työ- ja elinkeinoministeriön tukea, tuettavat-hankkeet

Suomi raportoi EU:lle energiasäästön toteutumisesta vuosittain. Nykyinen sopimuskausi jatkuu 31.12.2025 saakka.

Lisätietoja: Timo Ritonummi ja Pia Kotro

Energiakatselmukset

Energiakatselmukset ovat erillisten ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja energiankäytön ja energiansäästömahdollisuuksien kartoituksia. Energiakatselmuksissa tarkastellaan myös edellytyksiä ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEM:n tukemaan energiakatselmustoimintaan.

Suurille yrityksille pakollista

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein. Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Suurten yritysten pakollisia katselmuksia hallinnoi ja toimeenpanee Energiavirasto.

Kuntien ja pk-yritysten energiakatselmuksia tuetaan

Vapaaehtoiset, tuetut energiakatselmukset ovat erillisten ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja kokonaisvaltaisia energiankäytön ja energiansäästömahdollisuuksien kohdekartoituksia.

Vapaaehtoisia katselmuksia ohjeistaa Motiva.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurien yritysten sekä kuntien vapaaehtoista energiakatselmustoimintaa. Energiatuen myöntämisen edellytyksenä on energiakatselmuksen toteuttaminen mallien ja toteutusohjeiden mukaisesti. Lisätietoa tuen hakemisesta: tuettavat-hankkeet

 

Lisätietoja: Timo Ritonummi ja Pekka Kärpänen