Yleinen ryhmäpoikkeusasetus

Vuosina 2014–2026 sovellettava valtiontukien yleinen ryhmäpoikkeusasetus (Komission asetus 651/2014) tuli voimaan 1.7.2014. Ryhmäpoikkeusasetuksen uudistaminen on ollut keskeinen osa EU:n valtiontukisääntöjen kokonaisuudistusta. Asetuksen soveltamisala on laaja. Tavoitteena on nopeuttaa talouskasvua ja kilpailukykyä edistävien valtiontukien käsittelyä sekä siirtää komission valtiontukivalvonnan painopistettä eniten kilpailua vääristäviin tukiin. Asetuksen viimeisin muutos (2023/1315) tuli voimaan 1.7.2023.

EU:n jäsenvaltiot voivat myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen edellytykset täyttäviä tukia ilman komission ennakkohyväksyntää.  Asetuksen piiriin kuuluvasta tukiohjelmasta tai tapauskohtaisesta tuesta on kuitenkin toimitettava komissiolle yhteenveto 20 työpäivän kuluessa tukitoimenpiteen voimaantulosta. Suomessa ilmoitukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä.

Komissio julkaisee yhteenvedot verkkosivuillaan, ja jäsenvaltion viranomaisten on julkaistava tukitoimenpidettä koskeva teksti internetissä. Komissio valvoo ryhmäpoikkeusasetuksen noudattamista jälkikäteen.

Laaja soveltamisala

Ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin kuuluu lukuisia eri tukimuotoja, ja aiempaan verrattuna asetuksen mukaisesti voidaan myöntää euromääräisesti suurempia tukia. Asetuksen perusteella voidaan myöntää erilaista

 • alueellista tukea
 • tukea pk-yrityksille
 • tukea ympäristönsuojeluun
 • tukea tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan
 • koulutustukea
 • tukea epäedullisessa asemassa olevien tai alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työhönottoon ja työllistämiseen
 • tukea tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi
 • sosiaalista kuljetustukea syrjäisten seutujen asukkaiden hyväksi
 • tukea laajakaistainfrastruktuureille
 • tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen
 • tukea urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille
 • investointitukea paikallisille infrastruktuureille
 • tukea alueellisille lentoasemille
 • tukea satamille
 • tukea Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille; ja
 • tukea liittyen InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin.

Ryhmäpoikkeusasetusta voidaan soveltaa kansallisesti rahoitettuihin tukitoimenpiteisiin sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista EU:n osaksi rahoittamiin toimenpiteisiin.

Komission asetus (EU) N:o 651/2014

Muistio yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta

Lisätietoja: Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen