Matkapakettien ja yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjoaminen

Matkapalveluyhdistelmiä koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan heinäkuun 2018 alusta.

Uudet lait matkapalveluyhdistelmistä (901/2017) ja matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017) sekä matkapalveluyhdistelmien tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta (922/2017) tulivat voimaan 1.7.2018. Uusilla laeilla pantiin täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi.

Laki matkapalveluyhdistelmistä korvaa valmismatkalain ja laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista korvaa valmismatkaliikelain.

Matkapalveluyhdistelmien tarjoaminen

Matkapalveluyhdistelmien tarjoamisella tarkoitetaan matkapakettien ja yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjoamista. Matkapaketti ja yhdistetty matkanjärjestely määritellään matkapalveluyhdistelmistä annetussa laissa.

Matkapalveluyhdistelmän tarjoajan on asetettava vakuus maksukyvyttömyytensä varalta, jos matkustajilta peritään etukäteen maksuja tai jos matkaan sisältyy kuljetus. Vakuus asetetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, joka hyväksyy vakuuden. Vakuuden tulee turvata matkustajien maksamat ennakkomaksut ja matkustajien paluukuljetukset. Elinkeinonharjoittajalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus hakea vakuuden alentamista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto merkitsee elinkeinonharjoittajan pitämäänsä rekisteriin vakuudenasettamisvelvollisista, kun se on hyväksynyt vakuuden.

Vakuudenasettamisvelvollisen matkapalveluyhdistelmien tarjoaja on velvollinen maksamaan valtiolle vuosittaista valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto huolehtii maksun perimisestä.

Lainsäädäntö

Matkapalveluyhdistelmien tarjoajan maksukyvyttömyyden varalta asetettavasta vakuudesta ja matkapalveluyhdistelmien tarjoajan harjoittaman toiminnan viranomaisvalvonnasta säädetään matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017). Valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta säädetään matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetussa laissa (922/2017). Nämä lait ovat työ- ja elinkeinoministeriön vastuualuetta.

Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017) koskee matkapalveluyhdistelmistä tehtäviä sopimuksia ja niiden markkinointia. Laissa on säännökset muun muassa matkapalvelun, matkapaketin ja yhdistetyn matkajärjestelyn määritelmistä, sopimuksen tekemisestä, sopimusehdoista ja tiedoksiantovelvollisuudesta. Laista vastaa oikeusministeriö, jonka sivulta on saatavissa lisätietoja.

Lisätietoja: Sari Alho