Valmismatkaliiketoiminta

Valmismatkaliiketoimintaa saa harjoittaa vain valmismatkaliikerekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja. Rekisteriviranomaisena toimii Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Rekisteröinnin olennaisena edellytyksenä on se, että matkanjärjestäjä on asettanut maksukyvyttömyytensä varalta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden, jonka tulee olla riittävä valmismatkoista johtuvien vastuiden kattamiseen.

Valmismatkat maksetaan säännönmukaisesti etukäteen. Vakuuden tulee turvata matkustajien paluukuljetus, matkustajien majoitus matkakohteessa paluukuljetukseen asti, matkan peruuntuessa kuluttajien ennakkomaksut ja matkan keskeytyessä keskeytynyttä matkan osaa vastaava hinta kuluttajille.

Lainsäädäntö

Valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröitymisestä, maksukyvyttömyyden varalta asetettavasta vakuudesta ja valmismatkaliikkeen harjoittamisen viranomaisvalvonnasta säädetään valmismatkaliikkeistä annetussa laissa (939/2008), joka on TEM:n vastuualuetta.

Valmismatkalaki (1079/1994) koskee valmismatkojen markkinointia ja valmismatkoista tehtäviä sopimuksia. Laista vastaa oikeusministeriö.

Valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä ja yhdistettyyn hintaan tarjottua matkailupalvelusten yhdistelmää, johon sisältyy kuljetus ja majoitus taikka toinen näistä yhdessä jonkin muun kokonaisuuden kannalta  olennaisen matkailupalveluksen kanssa.

Lakia sovelletaan vain silloin, kun matkan tarjoaa matkailupalveluja  muutoin kuin satunnaisesti järjestävä tai välittävä elinkeinonharjoittaja vastiketta vastaan ja matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

Valmismatkaliikkeistä annetun lain mukaan valmismatkaliikkeen harjoittamisella tarkoitetaan valmismatkalain soveltamisalaan kuuluvien valmismatkojen järjestämistä, tarjontaa ja välittämistä. Valmismatkalaissa oleva valmismatkan määritelmä rajaa siten myös valmismatkaliikkeistä annetun lain soveltamisalaa.

Matkapaketteja koskeva lainsäädäntö uudistuu heinäkuun 2018 alusta

Uudet lait matkapalveluyhdistelmistä ja matkapalveluyhdistelmien tarjoajista sekä matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta tulevat voimaan 1.7.2018. Uusilla laeilla pannaan täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi. Laki matkapalveluyhdistelmistä korvaa nykyisen valmismatkalain ja laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista nykyisen valmismatkaliikelain.  Uusien lakien voimaantulo vahvistettiin presidentin esittelyssä 14.12.2017. Tiedote 14.12.2017 

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (valmisteluvastuu TEM)

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta (TEM)

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (TEM)

Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta (TEM)

Laki matkapalveluyhdistelmistä (valmisteluvastuu oikeusministeriö)

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (OM)

 

Lisätietoja: Sari Alho