Kasvuekosysteemit uuden elinkeino- ja innovaatiopolitiikan välineenä

Talouden globalisaatio, teknologiamurrokset ja arvonluonnin logiikan muuttuminen haastavat yritysten innovaatiotoiminnan sekä innovaatiopolitiikan välineistön. Globaali kilpailu edellyttää yrityksiltä panostuksia uudenlaisten osaamisten kehittämiseen, digitaalisia valmiuksia sekä parempaa markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden ymmärrystä. Globaaleissa liiketoiminnan arvoketjuissa menestyvät parhaiten ne, jotka pystyvät orkestroimaan arvoketjujen toimintaa ja kotiuttamaan merkittävän osan asiakkaalle luodusta arvosta. 

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja innovaatiotoiminnassa eri alojen alustat ja ekosysteemit ovat ratkaisevia. Ekosysteemit ovat yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia keskinäisriippuvuuden verkostoja. Alustat taas ovat monen osapuolen monisuuntaisia vuorovaikutus- tai markkinapaikkoja. Erityisesti digitaalisilla alustoilla on mahdollista saavuttaa laajamittaisia ja nopeasti skaalautuvia verkostovaikutuksia. Parhaimmillaan sekä alustojen että ekosysteemien tulisi olla kriittistä massaa omaavia, avoimia, innovaatiolähtöisiä, dataintensiivisiä ja strategisesti johdettuja.       

Tutkimus- ja innovaationeuvoston visiona on, että Suomi on osaavin ja vetovoimaisin innovaatio- ja kokeiluympäristö vuonna 2030. Vision toteutumiseksi tuetaan vahvojen maailmanluokan kasvuekosysteemien syntymistä aloilla, jossa Suomella on vahvaa osaamista ja kykyä menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Ekosysteemeillä ja niitä tukevilla politiikkatoimilla pyritään ratkaisemaan erityisesti sellaisia yhteiskunnallisia laajoja ja monimutkaisia ongelmia, jotka vaativat useiden toimijoiden osaamista. Osaamisalustat ja kasvuekosysteemit mahdollistavat erikokoisten yritysten, koulutus ja tutkimusorganisaatioiden, kolmannen sektorin, hallinnon sekä käyttäjien välisen yhteistyön ja yhteiskehittämisen. 

Julkinen sektori ei voi suoraan johtaa ekosysteemejä, mutta sillä on kuitenkin tärkeä rooli ekosysteemien rakentamisessa ja kehittämisessä. Yhteiset valinnat ja prioriteetit tarvitsevat tuekseen päätöksentekoa tukevaa tietoperustaa sekä jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja hallinnon välillä.   

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa yhteistyötä muiden ministeriöiden sekä Business Finlandin ja Suomen Akatemian kanssa uusien toimintatapojen ja politiikkainstrumenttien (ml. rahoitusvälineet) kehittämiseksi sekä strategisten kasvuohjelmien toteuttamiseksi.

TEM:n ekosysteemejä tukeva kehittämiskokonaisuus muodostuu seuraavista politiikkatoimista:

  • Tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien tunnistamista ja strategisia valintoja koskevan tietopohjan rakentaminen
  • Strategiset poikkihallinnolliset kasvuohjelmat (terveys, liikenne, tekoäly)
  • Välineet innovaatiokumppanuuksien ja -ekosysteemien edistämiseen, mm. kasvumoottorit, lippulaivat, YK:n innovaatiolaboratorio UNTIL
  • Kestävät, innovatiiviset hankinnat (KEINO-osaamiskeskus) ja innovaatiomyönteisen sääntelyn kehittäminen
  • Innovaatioiden ja uusien ratkaisujen kehitys- ja testausympäristöjen kehittäminen
  • Innovaatioareenat hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyöfoorumeina: innovaatiopolitiikan vaikuttajaverkosto

Blogeja ja kirjallisuutta:

Lisätietoja:

Petra Tarjanne