Nuorilla työntekijöillä on erilaiset työehdot

Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa tehdä aivan samoja töitä ja samoilla työehdoilla kuin aikuiset. Nuorista työntekijöistä annettu laki suojelee liialliselta työn rasitukselta. Työ ei saa

 • vahingoittaa nuoren ruumiillista tai henkistä kehitystä
 • sisältää tehtäviä, jotka ovat liian vastuullisia ikään nähden  
 • vaatia ponnisteluja, jotka ovat nuoren voimille kohtuuttomia.

Nuorista työntekijöistä annettua lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan myös alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Laissa on säännökset

 • nuorten työhön pääsyn edellytyksistä
 • nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
 • enimmäistyöajasta
 • työajan sijoittelusta
 • nuorille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
 • työnantajan ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
 • erityisiä suojelutoimia koskevista eritysvelvollisuuksista ja
 • terveystarkastusten järjestämisestä.

Nuorten työntekoon sovelletaan myös useita muita lakeja ja asetuksia. Näistä löytyy lisätietoa linkeistä.

Nuoria koskevat samat palkka- ja lomaehdot kuin muitakin työntekijöitä.  Useiden alojen työehtosopimuksissa on nuorten työntekijöiden palkoista omat määräyksensä, joiden mukaan alle 18-vuotiaiden palkat on määritelty tiettynä osuutena täysi-ikäisen vähimmäispalkkatasosta.

Työstä kannattaa aina tehdä kirjallinen työsopimus.

Lisätietoja työsopimuksen tekemisestä

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Elli Nieminen