Suomen arktinen strategia

Vuonna 2021 valmistunut Suomen uusi arktinen strategia linjaa Suomen arktisen politiikan ja toiminnan tavoitteet aina vuoteen 2030 asti. Osaamisen painopiste, pitäen sisällään sekä elinkeinoja ja tutkimusta koskevat osiot, on yksi strategian neljästä painopisteestä. Strategian poikkihallinnollista valmistelua ohjasi valtioneuvoston kanslia.    

Strategiassa halutaan korostaa arktisen alueen talouden monipuolistamista sekä tuotteiden ja palveluiden arvonlisän nostamisen merkitystä. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on läpileikkaava periaate myös arktisen alueen elinkeinotoiminnassa. Tämä tukee innovaatioille suotuisan markkinan kehitystä ja luo pohjaa alueen pitkän aikavälin taloudelliselle kehitykselle. Uusille ratkaisuille suotuisa markkina houkuttelee innovatiivisia yrityksiä markkinoille ja luo kiinnostavan markkinan suomalaisille korkean osaamisen yrityksille.   

Suomessa on laajasti kylmän alan osaamista ja pitkä käytännön kokemus toimimisesta arktisissa olosuhteissa. Muun muassa meriteollisuudella, matkailulla, kierto- ja biotaloudella, terveysteknologialla, rakentamisella, kestävällä kaivostoiminnalla, ympäristö- ja energiateknologioilla, kalateollisuudella sekä saamelaisten perinteisillä elinkeinoilla on vahvat liittymäpinnat arktisen alueen elinkeinotoimintaan.  

On tuotava määrätietoisesti esille osaamista sekä tuettava arktisten ratkaisujen kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista. Olemalla mukana arktisen alueen verkostoissa ja ekosysteemeissä syntyy näkymää uusiin tarpeisiin ja kysyntään, lisätään ymmärrystä eri toimialojen arvoketjuista sekä mahdollistetaan oman osaamisen esille tuominen ja uusien ratkaisujen tarjoaminen. Arktisten olosuhteiden ja kontekstin ymmärrys on lähtökohta toimivien ratkaisujen kehittämisessä. 

Suomen arktinen strategia

Lisätietoja:

Mikko Martikainen