Työaika ja vuosiloma

 Kellon viisarit

Työaikalaki

Työaikalaki on työaikaa sääntelevä yleislaki, jota sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Työaikaa koskevia säännöksiä on lisäksi

 • nuorista työntekijöistä annetussa laissa,
 • merityöaikalaissa ja
 • työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetussa laissa sekä
 • EU:n tieliikenteen ajo- ja lepoaikoja koskevassa asetuksessa. Työaikalakia sovelletaan moottoriajoneuvon kuljettajan työhön, katso lisätietoja linkeistä alla.

Työaikalaissa on säännöksiä muun muassa

 • säännöllisestä työajasta, lisätyöstä ja ylityöstä
 • yleistyöajasta
 • työnantajan ja työntekijän sopimukseen perustuvasta säännöllisestä työajasta
 • jaksotyöajasta
 • työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvasta säännöllisestä työajasta
 • joustotyöajasta
 • liukuvasta työajasta
 • työaikapankista
 • työajan enimmäismäärästä
 • yötyöstä
 • hätätyöstä
 • päivittäisistä tauoista sekä
 • vuorokausi- ja viikkolevosta.

Vuosilomalaki

Työntekijän ja virkamiehen oikeudesta vuosilomaan säädetään vuosilomalaissa. Laissa on säännöksiä muun muassa

 • vuosiloman ansainnaista (14 päivän ja 35 tunnin sääntö sekä vapaajärjestelmä),
 • vuosiloman ajalta maksettavasta palkasta sekä
 • vuosiloman antamisesta.

Julkaisut

Lisätietoja

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto