Työaika ja vuosiloma

Työaikalaki on työaikaa sääntelevä yleislaki, jota sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Työaikaa koskevia säännöksiä on lisäksi nuorista työntekijöistä annetussa laissa, merityöaikalaissa ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetussa laissa sekä EU:n tieliikenteen ajo- ja lepoaikoja koskevassa asetuksessa.

Työntekijän ja virkamiehen oikeudesta vuosilomaan säädetään vuosilomalaissa. Laissa on säännöksiä vuosiloman ansainnaista, vuosiloman ajalta maksettavasta palkasta sekä vuosiloman antamisesta.

Julkaisut

Katso myös

Kooste: Uusi työaikalaki pähkinänkuoressa

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger