EU- ja kansalliset kynnysarvot 

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin.

Euroopan komissio on tarkistanut EU:n julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot. Uudet EU-kynnysarvot ovat voimassa vuoden 2022 alusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 26 §:ssä sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot ovat 1.1.2022 alkaen seuraavat:

EU-kynnysarvot (hankintalain 26 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Kynnysarvo (euroa)
 

Valtion keskushallintoviran-omainen

Muut hankintaviranomaiset

Tavara- ja palveluhankinnat

140 000

215 000

Rakennusurakat

5 382 000

5 382 000

Suunnittelukilpailut

140 000

215 000

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (ns. erityisalojen hankintalaki)

Kynnysarvot (erityisalojen hankintalain 13 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

431 000

Rakennusurakat

5 382 000

Suunnittelukilpailut

431 000

Kansalliset kynnysarvot 

Kansalliset kynnysarvot määrittävät kansallisen hankintalain soveltamisen arvomääräisen alarajan.

Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 25 §) 1.1.2017 alkaen

Viranomaiset ja muut julkisen hankinnan tekijät
(Hankintalain 5 §:ssä määritellyt hankintayksiköt)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat
Käyttöoikeussopimukset/
palvelut

60 000

500 000

Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut

400 000

Rakennusurakat
Käyttöoikeusurakat

150 000
500 000

Suunnittelukilpailut

60 000

Muut erityiset palveluhankinnat

300 000