EU- ja kansalliset kynnysarvot 

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin.

Euroopan komissio on tarkistanut EU:n julkisia hankintoja koskevat kynnysarvot. Uudet EU-kynnysarvot ovat voimassa vuoden 2018 alusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 26 §:ssä sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot ovat 1.1.2018 alkaen seuraavat: 

EU-KYNNYSARVOT (HANKINTALAIN 26 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

 
 

Valtion keskushallintoviran-omainen

Muut hankintaviranmaiset

Tavara- ja palveluhankinnat

144 000

221 000

Rakennusurakat

5 548 000

5 548 000

Suunnittelukilpailut

144 000

221 000

 

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (ns. erityisalojen hankintalaki)

KYNNYSARVOT (ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 13 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

443 000

Rakennusurakat

5 548 000

Suunnittelukilpailut

443 000

Kansalliset kynnysarvot 

Kansalliset kynnysarvot määrittävät kansallisen hankintalain soveltamisen arvomääräisen alarajan.

Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 25 §) 1.1.2017 alkaen

Viranomaiset ja muut julkisen hankinnan tekijät
(Hankintalain 5 §:ssä määritellyt hankintayksiköt)

 Hankintalaji

Hankintaviranomainen

Kynnysarvo (euroa)

Tavara- ja palveluhankinnat

Käyttöoikeussopimukset/
palvelut

60 000

500 000

Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut

400 000

Rakennusurakat

Käyttöoikeusurakat

150 000

500 000

Suunnittelukilpailut

60 000

Muut erityiset palveluhankinnat

300 000