Markkinavalvonta

Viranomaisten markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että määräyksiä noudatetaan eikä vaarallisia tai turvallisuudeltaan puutteellisia tuotteita ole Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla.   

Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä sekä palvelujen osalta palvelujen tarjoajilla.

Markkinavalvonta koskee turvallisuusvaatimusten lisäksi myös muita ominaisuuksia (kuten ympäristönsuojelua) koskevien vaatimusten valvontaa.

Markkinavalvontaa tekevät viranomaiset toimivat eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla markkinavalvontatehtäviä hoitaa Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes).

EU-säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (765/2008/EY) on vahvistettu yleiset puitteet markkinavalvonnalle. Markkinavalvonnan lisäksi asetuksella säädetään akkreditoinnista, kolmansista maista tuotavien tuotteiden valvonnasta ja CE-merkinnästä. Sääntelyä täydentää kansallisesti laki CE-merkintärikkomuksesta (187/2010).

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/95/EY) nojalla viranomaiset valvovat kaikkien niiden kuluttajatuotteiden turvallisuutta, joita koskevia vaatimuksia ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa.  

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että tuote  

  • täyttää sille asetetut olennaiset vaatimukset
  • on kaikkien siihen sovellettavien direktiivien vaatimusten mukainen
  • on arvioitu vaatimusten mukaisesti.

Toimenpiteillä tarkoitetaan sitä, että tuotteen tulee täyttää turvallisuutta, terveyttä, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevat vähimmäissuojatasot. Markkinavalvonnan avulla viranomaiset myös valvovat ja pyrkivät varmistamaan, ettei CE-merkintää käytetä väärin. CE-merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuotteisiin, joihin sen kiinnittämisestä on säädetty asiaa koskevassa Euroopan yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä. CE-merkintää ei saa kiinnittää mihinkään muuhun tuotteeseen.

Kilpailu- ja kuluttajat

Lisätietoja: Emilia Tiuttu