Suomen matkailustrategia vuosille 2022–2028

”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” on Suomen matkailustrategia vuosille 2022–2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2022–2023. Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa.

Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Suomen matkailustrategia 2022–2028 ja toimenpiteet 2022–2023

Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistavat strategiassa tunnistetut neljä painopistettä:

  1. kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vahvistaminen
  2. digitaaliseen muutokseen vastaaminen
  3. saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä
  4. kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Yhteinen ohjenuora matkailualan kehittämistyöhön

Läpileikkaavana teemana strategiassa on yhteistyö, joka on välttämätöntä matkailun kestävän kasvun ja uudistumisen saavuttamisessa. Toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti ja laajan toimijajoukon yhteistyönä. Strategian toteutumista seuraa työ- ja elinkeinoministeriön asettama Matkailufoorumi, jonka tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa.

Laadintaprosessi

Strategia on julkaistu heinäkuussa 2022. Kevään 2022 aikana tehdyssä päivityksessä vuonna 2019 julkaistun strategian toimenpiteitä tarkennettiin vuosien 2019–2021 toteuman seurannan sekä muuttuneen toimintaympäristön, ml. koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, johdosta. Päivitystyö keskittyi tulevaisuuden näkymien ja toimenpiteiden saattamiseen uutta tilannetta vastaavaksi.

Matkailustrategia on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. Ministeriö vastaa Suomen matkailupolitiikan painotuksista ja koordinoi kehittämistyötä yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa. Matkailufoorumilla oli keskeinen rooli päivityksen edistämisessä

Aiemmat Suomen matkailustrategiat

Lisätietoja: Sanna Kyyrä