Suomen matkailustrategia vuosille 2019-2028

”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” on Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2019–2023. Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa.

Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistavat strategiassa tunnistetut neljä painopistettä:

  1. kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen
  2. digitaaliseen muutokseen vastaaminen
  3. saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä
  4. kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Suomen matkailustrategia julkaistiin vain muutama kuukausi ennen Covid-19-epidemian laajentumista pandemiaksi. Strategian tavoitteita ja toimenpiteitä on jouduttu odottamattoman tilanteen vuoksi sopeuttamaan, mutta painopisteet on säilytetty. Matkailun kestävyyteen ja alan digitalisaatioon tehtävien panostusten arvioidaan keskeisesti edistävän Suomen houkuttelevuutta matkakohteena myös pandemian jälkeen. Matkailukysyntä on yksi matkailustrategian keskeisimpiä mittareita. Koronapandemian vaikutuksia Suomen matkailukysyntään on tarkasteltu säännöllisesti päivitettävissä matkailukysynnän kehitysarvioissa. Viimeisin arvio perustuu syyskuun 2021 tilanteeseen. Arviot kuvaavat koronaviruksen vaikutuksia matkailun kokonaisuuteen Suomessa.

Yhteinen ohjenuora matkailualan kehittämistyöhön

Läpileikkaavana teemana strategiassa on yhteistyö, joka on välttämätöntä matkailun kestävän kasvun ja uudistumisen saavuttamisessa. Matkailustrategia toimii matkailualan toimijoiden yhteisenä ohjenuorana matkailun kehittämistyössä. Toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti ja laajan toimijajoukon yhteistyönä. Strategian toteutumista seuraa työ- ja elinkeinoministeriön asettama Matkailufoorumi, jonka tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa.

Matkailustrategian taustalla on Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025, joka päivitettiin vuoden 2019 aikana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. Ministeriö vastaa Suomen matkailupolitiikan painotuksista ja koordinoi kehittämistyötä yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää:
Yhdessä enemmän - kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Suomen matkailustrategia 2019-2028 ja toimenpiteet 2019-2023.
Suomen matkailustrategia 2019–2028 : Toteuman seuranta vuosilta 2019–2021

Lisätietoja: Sanna Kyyrä