Energiamarkkina­riitalautakunta

Energiamarkkinariitalautakunta on riippumaton ja puolueeton. Se käsittelee muiden loppuasiakkaiden kuin kuluttajien vireille saattamia sähkömarkkinariita-asioita.

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään seitsemän muuta jäsentä. Kaikki ovat sivutoimisia ja jokaisella on henkilökohtainen varahenkilö.

Energiamarkkinariitalautakunnan tehtävistä on säädetty laissa energiamarkkinariitalautakunnasta (502/2023). Lain 3 §:n mukaan lautakunta antaa ratkaisusuosituksia sähköalan yritysten ja loppuasiakkaiden (pois lukien kuluttajat) sähkösopimuksia koskevissa erimielisyyksissä. Lain 4 §:n mukaan lautakunta voi myös antaa tuomioistuimille lausuntoja.

Energiamarkkinariitalautakunnan ratkaisusuositukset