Innovaatiomyönteinen sääntely 

Piirroskuva

Suuret yhteiskunnalliset muutokset ja nopea teknologiakehitys ovat kasvattaneet sääntelyn merkitystä innovaatiotoiminnan sekä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönoton mahdollistajana. Innovaatioihin ja uusiin teknologioihin voi liittyä myös riskejä sekä eettisiä kysymyksiä, joihin sääntelyssä on otettava kantaa.  

Sääntely-ympäristön innovaatiomyönteisyydestä on tullut tärkeä kilpailukykytekijä kansainvälisesti. Myös Suomessa on vahvistunut käsitys, että sääntelyllä voidaan luoda kannusteita ja edellytyksiä innovaatiotoiminnalle.  

Innovaatiomyönteistä sääntelyä on edistetty kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan (2020-2023) perusteella. Innovaatiomyönteisen sääntelyn osalta tavoitteena oli edistää uusia sääntelyn käytäntöjä ja tutkimus- ja innovaatiovaikutusten arviointia. 
 

Sääntelykokeilut

Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla -hankkeessa (TEM julkaisu 2022:1) selvitettiin sääntelykokeilujen edellytyksiä ja toimeenpanoa Suomessa. Raportti sisältää käytännön tietoa ja ohjeistusta sääntelykokeilujen tarkoituksenmukaisuuden pohdintaan sekä valmisteluun eri hallinnonaloilla. Keskeiset valmistelussa huomioitavat asiat ovat koottu myös TEM-oppaaseen 2021:4
 

Sääntelyn innovaatiovaikutusten arvioinnin kehittäminen 

Työ-ja elinkeinoministeriön sääntelyn innovaatiovaikutusten arvioinnin pilotissa vuonna 2021 tuotettiin tietoa käytännön haasteista ja pullonkauloista innovaatiovaikutusten arvioinnissa sekä kehitettiin tapoja tunnistaa ja arvioida sääntelyn innovaatiovaikutuksia. Pilottiin osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Pilotin pohjalta valmisteltiin lainvalmistelijoille TEM-opas innovaatiovaikutusten arviointiin. Opas täydentää valtioneuvoston antamaa yleistä lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta sekä työ- ja elinkeinoministeriön yritysvaikutusarvioinnista antamaa yksityiskohtaisempaa ohjeistusta. 

Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi    

Mitä innovaatiomyönteinen sääntely on?    
Innovaatiomyönteinen sääntely EU:ssa ja kansainvälisesti   

Ajankohtaista:
Kolumni: Sääntelyn innovaatiomyönteisyydestä on tullut tärkeä kansainvälinen kilpailukykytekijä 
 

Lisää tietoa aiheesta:

Lisätietoja:

Kirsti Vilén