Innovaatiomyönteinen sääntely

Piirroskuva

Suuret yhteiskunnalliset muutokset ja nopea teknologiakehitys ovat kasvattaneet sääntelyn merkitystä innovaatiotoiminnan sekä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönoton mahdollistajana. Innovaatioihin ja uusiin teknologioihin voi liittyä myös riskejä sekä eettisiä kysymyksiä, joihin sääntelyssä on otettava kantaa.  

Sääntely-ympäristön innovaatiomyönteisyydestä on tullut tärkeä kilpailukykytekijä kansainvälisesti. Myös Suomessa on vahvistunut käsitys, että sääntelyllä voidaan luoda kannusteita ja edellytyksiä innovaatiotoiminnalle.   

Innovaatiomyönteisen sääntelyn edistäminen sisältyy kansalliseen TKI-tiekarttaan 

Hallituksen keväällä 2020 hyväksymä kansallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartta muodostaa toimenpidekokonaisuuden TKI-toimintaympäristön kehittämiseksi. Innovaatiomyönteisen sääntelyn osalta tavoitteena on edistää uusia sääntelyn käytäntöjä ja tutkimus-ja innovaatiovaikutusten arviointia. 

Sääntelykokeilut

Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla -hankkeessa (TEM julkaisu 2022:1) selvitettiin sääntelykokeilujen edellytyksiä ja toimeenpanoa Suomessa. Raportti sisältää käytännön tietoa ja ohjeistusta sääntelykokeilujen tarkoituksenmukaisuuden pohdintaan sekä valmisteluun eri hallinnonaloilla. Keskeiset valmistelussa huomioitavat asiat ovat koottu myös TEM-oppaaseen 2021:4

Sääntelyn innovaatiovaikutusten arvioinnin kehittäminen 

Työ-ja elinkeinoministeriön sääntelyn innovaatiovaikutusten arvioinnin pilotissa vuonna 2021 tuotettiin tietoa käytännön haasteista ja pullonkauloista innovaatiovaikutusten arvioinnissa sekä kehitettiin tapoja tunnistaa ja arvioida sääntelyn innovaatiovaikutuksia. Pilottiin osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Pilotin pohjalta valmisteltiin lainvalmistelijoille TEM-opas innovaatiovaikutusten arviointiin. Opas täydentää valtioneuvoston antamaa yleistä lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta sekä työ- ja elinkeinoministeriön yritysvaikutusarvioinnista antamaa yksityiskohtaisempaa ohjeistusta. 

Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi    

Mitä innovaatiomyönteinen sääntely on?    
Innovaatiomyönteinen sääntely EU:ssa ja kansainvälisesti   

Lisää tietoa aiheesta:

Innovaatiomyönteinen sääntely: Nykytila ja hyvät käytännöt (Salminen V, ym. TEAS 2020:27)     
TEM/Tiedote: Selvitys: Innovaatiomyönteinen sääntely: Nykytila ja hyvät käytännöt     
Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla, TEM julkaisuja 2022:1   
Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla - Ohjeita sääntelykokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen. TEM oppaat ja muut julkaisut 2021:4            
Sääntelyn innovaatiovaikutusten arviointi – opas lainvalmistelijoille. TEM oppaat ja muut julkaisut 2022:2   
Innovaatiovaikutusten arvioinnin pilotti – Tutkimuksen tietovaranto. Loppuraportti, maaliskuu 2021. Vesa Salminen, Valtteri Härmälä    
Euroopan komission Fit for Future -foorumi     
Neuvoston päätelmät sääntelyn testiympäristöistä ja kokeilulausekkeista    
OECD:n neuvoston suositus innovaatiomyönteisen sääntelyn kehittämisestä - Recommendation of the Council for Agile Regulatory Governance to Harness Innovation     
Report on the High level Conference on Innovation Principle – Developing an innovation-friendly legislative culture  

Lisätietoja:

Kirsti Vilén