Valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 1:n ja 2:n uuden käyttöluvan 20.9.2018

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) haki Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköille uutta käyttölupaa valtioneuvostolta 26.1.2017. Valtioneuvosto myönsi uuden käyttöluvan 20.9.2018.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy ydinenergialain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä halutaan erityisesti varmistua siitä, että voimalaitos täyttää käyttötoiminnalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla on lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti tai sähköisesti.

Lisätietoja: Jorma Aurela

Käyttölupapäätös

Käyttölupahakemus ja kuulutus

Lausunnot

Lisälausuntopyyntö ja YVA-päätös 2018

Lisälausuntopyynnöt