Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) jaetaan vuosittain menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla on tarkoitus antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittäjyyden edistämisen toimintatapoja sekä käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

Suomalaiset hankkeet ovat saaneet menestystä viime vuosina. Vuonna 2018 Kasvu Open voitti oman kategoriansa, joka oli ”Yritysten kansainvälistymisen tukeminen”. Vuonna 2020 Business Espoo nousi oman kategoriansa ”Liiketoimintaympäristön parantaminen” finalistiksi. Viime vuonna Joensuun Karelia-ammattikorkeakoulun Draft Program –yrittäjyysohjelma sai erikoismaininnan sarjassa ”Yrittäjyyden edistäminen”.
 

Vuoden 2022 kilpailussa on kuusi sarjaa

  • Yrittäjyyden edistäminen: Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteita, jotka edistävät yrittäjyysajattelua varsinkin nuorten ja naisten keskuudessa.  
  • Investointi yritystaitoihin: Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteet yrittäjyyden, johtajuuden ja työn tekijöiden taitojen parantamiseksi. 
  • Liiketoimintaympäristön parantaminen ja digitaalisen siirtymän tukeminen: palkinnolla annetaan tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille innovatiivisille toimintaoh-jelmille ja aloitteille, jotka tekevät Euroopasta houkuttelevimman paikan yrityksen pe-rustamiseen sekä liiketoiminnan harjoittamiseen, kasvattamiseen ja laajentamiseen si-sämarkkinoilla, yksinkertaistavat yritysten lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia menettelyjä, noudattavat pk-yrityksiä tukevaa ”pienet ensin” periaatetta sekä tukevat yritysten digi-taalista siirtymää, jotta ne voivat kehittää, markkinoida ja käyttää erilaisia digitaalisia teknologioita, tuotteita ja palveluja. 
  • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen: Tunnustaa ohjelmia ja aloitteita, jotka kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla rohkaisevat yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään Euroopan Unionin sisäisten ja ulkopuolisten markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremmin. 
  • Kestävän siirtymän tukeminen: palkinnolla annetaan tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille toimintaohjelmille ja aloitteille, jotka tukevat kestävää siirtymää ja ympäristönäkökohtia, kuten kiertotaloutta, ilmastoneutraaliutta, puhdasta energiaa, resurssitehokkuutta tai biologista monimuotoisuutta esimerkiksi kehittämällä kestävää osaamista ja luomalla yhteyksiä sekä tarjoamalla rahoitusta.
  • Vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys: Tunnustaa kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisten tai viranomaisten ja yrittäjien yhteisyritysten aloitteita, joilla edistetään pk-yritysten yhteiskuntavastuuta. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien – erityisesti pitkäaikaistyöttömien – sekä maahanmuuttajien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä.

Valintaprosessi

Tuomariston pääpalkinto voidaan antaa mille tahansa sarjalle ja se myönnetään hakemukselle, jolla katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa.

Kaikilla EU:n ja COSME-maiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella toimivilla kansallisilla, alueellisilla tai paikallisilla viranomaisilla sekä viranomaisten ja yrittäjien yhteisyrityksillä on oikeus osallistua, jos ne ovat vahvistaneet taloutta onnistuneita aloitteita joko kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

Valintamenettely on kaksivaiheinen: vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat voidaan ottaa huomioon päätettäessä Euroopan palkinnoista. Korkea-arvoinen tuomaristo valitsee voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2022 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa. 

Lisätietoa kilpailusta

Hakemukset kansalliseen karsintaan tulee jättää 3.6.2022 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon [email protected]

Hakemuslomake

Käsikirja

Lisätietoja kansallisesta kilpailusta antaa myös kansallinen yhteyshenkilö:

Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto
Puh: + 358 295 064 932
S-posti: jaana.valkokallio(at)gov.fi
 

Lisätietoa Euroopan komission sivulla