Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) on perinteisesti jaettu SME Assembly tapahtuman yhteydessä. SME Assembly on komission ja EU-puheenjohtajana toimivan maan yhteistyössä järjestämä, kaksi-ja puolipäiväinen tapahtuma, jossa PK-yrittäjyyden edistäminen on teemana ja puheenaiheena eri näkökulmista.

Suomi on perinteisesti pärjännyt hyvin tässä kilpailussa. Vuonna 2018 Kasvu Open voitti oman kategoriansa, joka oli ”Yritysten kansainvälistymisen tukeminen”.

Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla on tarkoitus antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittäjyyden toimintalinjoja sekä käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

Vuoden 2019 kilpailun kuusi sarjaa:

  • Yrittäjyyden edistäminen:

Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteita, jotka edistävät yrittäjyysajattelua varsinkin nuorten ja naisten keskuudessa. 

  • Investointi yritystaitoihin:

Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteita, jotka liittyvät yrittäjyys- ja johtajuustaitojen parantamiseen.

  • Liiketoimintaympäristön parantaminen:

Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla innovatiivisia toimintaohjelmia, jotka edistävät yritysten perustamista ja kasvua, yksinkertaistavat yritysten lainsäädännöllisiä sekä hallinnollisia menettelyjä ja toteuttavat ”Think Small First” (”Pienet ensin”) -periaatetta asettamalla pk-yritykset etusijalle.  

  • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen:

Tunnustaa ohjelmia ja aloitteita, jotka kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla rohkaisevat yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään Euroopan Unionin sisäisten ja ulkopuolisten markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremmin.

  • Vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen:

Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toimintaohjelmia ja aloitteita, jotka tukevat pk-yritysten pääsyä vihreille markkinoille ja parantavat niiden resurssitehokkuutta esimerkiksi kehittämällä vihreitä taitoja, saamalla kysynnän ja tarjonnan vastaamaan toisiaan tai rahoittamalla.

  • Vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys:

Tunnustaa kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisten tai viranomaisten ja yrittäjien yhteisyritysten aloitteita, joilla edistetään pk-yritysten yhteiskuntavastuuta. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien – erityisesti pitkäaikaistyöttömien – sekä maahanmuuttajien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä.

Valintaprosessi

Tuomariston pääpalkinto voidaan antaa mille tahansa sarjalle ja se myönnetään hakemukselle, jolla katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa.

Kaikki EU:n sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan (CIP) kuuluvissa valtioissa Islannissa, Norjassa, Serbiassa tai Turkissa toimivat kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset sekä julkisten viranomaisten ja yrittäjien yhteisyritykset voivat osallistua, jos ne ovat vahvistaneet taloutta onnistuneiden aloitteiden avulla joko kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

Valintamenettely on kaksivaiheinen: vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat voidaan ottaa huomioon päätettäessä Euroopan palkinnoista. Korkea-arvoinen tuomaristo valitsee voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2019 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa.

Hakemukset kansalliseen karsintaan tulee jättää 31.5.2019 mennessä. Hakemuslomake löytyy tämän sivun alalaidasta.

Lisätietoja kansallisesta kilpailusta antaa myös kansallinen yhteyshenkilö:

Erityisasiantuntija Kati Shibutani
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto
Puh: + 358 295 049 047

S-posti: kati.shibutani(at)tem.fi

Lisätietoja kilpailusta ec.europa.eu -sivustolla