Digimarkkinasäädös

Asetus kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös) 

Asetuksen tavoitteena on puuttua yhtenäisen sääntelyn avulla EU:n sisämarkkinoilla ”portinvartijoina” toimivien suurimpien alustayritysten epäoikeudenmukaisiin kaupan käytänteisiin, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat asioidessaan näillä verkkoalustoilla.

Varmistamalla digitaalisten palvelujen kilpailullisuus ja oikeudenmukaisuus sisämarkkinoilla voidaan edistää innovointia, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden korkeaa laatua, kohtuullisia ja kilpailukykyisiä hintoja sekä käyttäjien valinnanvapautta.

Digimarkkinasäädöksen soveltamisalaan kuuluvat alustayritykset 

Asetuksen kiellot ja velvoitteet koskevat vain suurimpia yrityksiä, jotka tarjoavat EU:n alueella asetuksessa mainittuja ydinalustapalveluita ja jotka on erikseen nimetty portinvartijoiksi asetuksen nojalla. Ydinalustapalveluiksi asetuksessa luetaan hakukoneet, käyttöjärjestelmät, verkkoyhteisöpalvelut, videonjakoalustapalvelut, numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut, verkkoselaimet, virtuaaliavustajat, pilvipalvelut, mainontapalvelut ja erilaiset verkossa toimivat välityspalvelut, kuten markkinapaikat.

Euroopan komissio voi nimetä portinvartijoiksi sellaiset ydinalustapalveluita tarjoavat yritykset,

 1.  joilla on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin,
 2. joiden tarjoama ydinalustapalvelu muodostaa yrityskäyttäjille tärkeän väylän asiakkaidensa tavoittamiseen, ja
 3. joilla on tai todennäköisesti tulee olemaan vakiintunut ja kestävä asema markkinoilla. 

Asetuksessa on myös määritelty kynnysarvot, joiden täyttyessä yrityksen oletetaan täyttävän portinvartijan edellytykset. Yrityksen vuosittainen maailmanlaajuinen liikevaihto tulee olla vähintään 7,5 miljardia euroa viimeisen kolmen edeltävän vuoden aikana tai yrityksen markkina-arvon tulee olla vähintään 75 miljardia euroa.

Lisäksi yrityksillä tulee olla vähintään 45 miljoonaa loppukäyttäjää kuukaudessa ja vähintään 10 000 yrityskäyttäjää EU:n alueella. Yrityksen tulee tarjota yhtä tai useampaa ydinalustapalvelua vähintään kolmessa EU-jäsenvaltiossa.

Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus pyrkiä kumoamaan kynnysarvojen täyttymisen muodostama olettama.

Portinvartijan velvoitteet

Digimarkkinasäädös asettaa portinvartijoille tiettyjä velvoitteita ja kieltoja, joita portinvartijoiden tulee noudattaa päivittäisessä toiminnassaan oikeudenmukaisten ja avointen digitaalisten markkinoiden varmistamiseksi.

Portinvartijoiden velvoitteena on esimerkiksi:

 • mahdollistaa kolmansien osapuolten ohjelmistosovellusten tai sovelluskauppojen asentaminen ja tehokas käyttö portinvartijan omassa käyttöjärjestelmässä.
 • sallia palvelujen tarjoajille ja laitteistojen toimittajille maksutta pääsy laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksiin. Esimerkiksi sovellusten kehittäjille pääsy älypuhelinten lisätoimintoihin.
 • mahdollistaa loppukäyttäjän toiminnan kautta tuotetun tiedon tosiasiallinen siirrettävyys. 
 • varmistaa eri pikaviestintäpalveluiden perustoimintojen yhteensopivuus, kuten viestien lähettäminen ja äänipuhelun soittaminen eri viestintäpalveluiden välillä.
 • ilmoittaa komissiolle tietyistä suunnitelmissa olevista yritysostoista ja -sulautumisista.

Portinvartijat eivät voi esimerkiksi enää: 

 • kohdella järjestystä määrittäessä omia palveluitaan ja tuotteitaan suotuisammin verrattuna vastaaviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin.
 • yhdistellä henkilötietoja eri palveluiden välillä ilman suostumusta henkilötietojen kohteelta.
 • vaatia käyttämään portinvartijan omaa maksu- tai tunnistuspalvelua ydinalustapalvelun käyttämisen ehtona.
 • estää loppukäyttäjää poistamasta valmiiksi asennettuja tiettyjä ohjelmistosovelluksia.
 • harjoittaa käytänteitä, joilla vaikeutetaan loppukäyttäjää lopettamasta ydinalustapalvelun käyttö.

Asetuksen valvonta ja rikkomisesta määrättävät seuraamukset 

Asetuksen valvonnasta vastaa ensisijaisesti Euroopan komissio. Asetus antaa komissiolle toimivallan toteuttaa markkinatutkimuksia asetuksen valvomiseksi ja asetuksen ajantasaisuuden varmistamiseksi. Komissiolla on myös toimivalta tehdä tietopyyntöjä, suorittaa yritystarkastuksia sekä kuulla luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, mikäli ne suostuvat kuulemiseen.

Jos portinvartija on järjestelmällisesti rikkonut asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja vahvistanut tai laajentanut portinvartija-asemaansa, sille voidaan markkinatutkimuksen jälkeen määrätä käyttäytymistä koskevia tai rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Niiden tulee olla oikeasuhteisia tehtyyn rikkomiseen nähden sekä välttämättömiä asetuksen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.

Portinvartijalle voidaan myös määrätä sakkorangaistus, joka on enintään 10 % yrityksen maailmanlaajuisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta. Jos portinvartija rikkoo toistuvasti samaa velvoitetta, sille voidaan määrätä enintään 20 prosentin suuruinen sakkorangaistus. Komissio voi myös määrätä eräissä tilanteissa juoksevan uhkasakon, joka on enintään 5 prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta. Uhkasakko voidaan määrätä myös muulle yritykselle kuin portinvartijalle. 

Voimaantulo ja soveltaminen

Asetus tuli voimaan 1.11.2022 ja sen soveltaminen alkoi 2.5.2023.

Suomessa digimarkkinasäädökseen liittyen tullaan antamaan kansallista täydentävää sääntelyä (linkki Hankeikkunaan).

Katso lisää:

Lisätietoja: Hannele Timonen ja Iiro Ihanamäki