Digimarkkinasäädös

Asetus kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös) 

Euroopan komissio antoi 15.12.2020 digitaalisia markkinoita koskevan asetusehdotuksen. Asetuksen tavoitteena on puuttua yhtenäisen sääntelyn avulla EU:n sisämarkkinoilla ”portinvartijoina” toimivien suurimpien alustayritysten epäoikeudenmukaisiin kaupan käytänteisiin, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat asioidessaan näillä verkkoalustoilla.

Varmistamalla digitaalisten palvelujen kilpailullisuus ja oikeudenmukaisuus sisämarkkinoilla voidaan edistää innovointia, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden korkeaa laatua, kohtuullisia ja kilpailukykyisiä hintoja sekä käyttäjien valinnanvapautta.

Digimarkkinasäädöksen soveltamisalaan kuuluvat alustayritykset 

Asetuksen kiellot ja velvoitteet koskisivat vain suurimpia yrityksiä, jotka tarjoavat EU:n alueella asetuksessa mainittuja ydinalustapalveluita ja jotka on erikseen nimetty portinvartijoiksi asetuksen nojalla. Ydinalustapalveluita ovat esimerkiksi hakukoneet, käyttöjärjestelmät, verkkoyhteisöpalvelut ja erilaiset verkossa toimivat välityspalvelut.

Portinvartijoiksi voitaisiin nimetä sellaiset ydinalustapalveluita tarjoavat yritykset,

  1.  joilla on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin,
  2. joiden tarjoama ydinalustapalvelu muodostaa yrityskäyttäjille tärkeän väylän asiakkaidensa tavoittamiseen, ja
  3. joilla on tai todennäköisesti tulee olemaan vakiintunut ja kestävä asema markkinoilla. 

Asetusehdotuksessa on myös määritelty kynnysarvot, joiden täyttyessä yrityksen oletetaan täyttä-vän portinvartijan edellytykset. Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus pyrkiä kumoamaan kynnys-arvojen täyttymisen muodostama olettama.

Portinvartijan velvoitteet

Digimarkkinasäädös asettaisi portinvartijoille tiettyjä velvoitteita ja kieltoja, joita portinvartijoiden tulee noudattaa päivittäisessä toiminnassaan oikeudenmukaisten ja avointen digitaalisten markkinoiden varmistamiseksi, esimerkiksi:

  • Portinvartijan on annettava käyttäjille mahdollisuus poistaa valmiiksi asennettuja ohjelmistosovelluksia.
  • Portinvartijan on mahdollistettava kolmansien osapuolten ohjelmistosovellusten tai sovelluskauppojen asentaminen ja tehokas käyttö portinvartijan omassa käyttöjärjestelmässä.
  • Portinvartijan on mahdollistettava loppukäyttäjän toiminnan kautta tuotetun tiedon tosiasiallinen siirrettävyys. 
  • Portinvartijat eivät saa yhdistää ydinalustapalveluista peräisin olevia henkilötietoja muista portinvartijan tarjoamista palveluista peräisin oleviin henkilötietoihin tai kolmannen osapuolen palveluista saatuihin henkilötietoihin ilman henkilötietojen kohteen suostumusta. 
  • Portinvartijat eivät saa kohdella omia järjestyksen määrityspalveluja ja -tuotteita suotuisammin kuin vastaavia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja tai tuotteita.

Asetuksen valvonta ja rikkomisesta määrättävät seuraamukset 

Asetuksen valvonnasta vastaisi ensisijaisesti Euroopan komissio. Asetus antaisi komissiolle toimivallan toteuttaa markkinatutkimuksia asetuksen valvomiseksi ja asetuksen ajantasaisuuden varmistamiseksi. Komissiolla olisi myös toimivalta tehdä tietopyyntöjä, suorittaa yritystarkastuksia sekä kuulla luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, mikäli ne suostuvat kuulemiseen.

Jos portinvartija on järjestelmällisesti rikkonut asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja vahvistanut tai laajentanut portinvartija-asemaansa, sille voidaan markkinatutkimuksen jälkeen määrätä käyttäytymistä koskevia tai rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Niiden tulee olla oikeasuhteisia tehtyyn rikkomiseen nähden sekä välttämättömiä asetuksen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.

Portinvartijalle voitaisiin myös määrätä sakkorangaistus, joka on enintään 10 % yrityksen maailmanlaajuisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta. Komissio voisi myös määrätä eräissä tilanteissa juoksevan uhkasakon, joka on enintään 5 prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta. Uhkasakko voitaisiin määrätä myös muulle yritykselle kuin portinvartijalle. 

Neuvottelutilanne

Asetusehdotusta käsitellään EU:n neuvoston kilpailukyvystä vastaavassa valmisteluelimessä sekä Euroopan parlamentin sisämarkkinat ja kuluttajansuoja -valiokunnassa. Kun neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat muodostaneet kantansa, ne aloittavat komission kanssa kolmikantaneuvottelut, joissa sovitaan asetustekstistä alustavasti. Kolmikantaneuvotteluiden jälkeen kunkin toimielimen on vielä hyväksyttävä asetusteksti.

Suomi tukee asetusehdotuksen tavoitteita ja pitää sitä perusteltuna, koska yritysten ja kuluttajien kohtaamiin ongelmiin ei ole mahdollista puuttua tehokkaasti nykyisellä sääntelyllä. Portinvartijoita koskevien velvoitteiden tulee kuitenkin olla perusteltuja, oikeasuhteisia ja selkeitä. Tarpeetonta hallinnollista taakkaa tulee välttää. Tarkempaa tietoa asetusehdotuksesta sekä Suomen kannoista löytyy alla olevista linkeistä.

Katso lisää:

Lisätietoja: Hannele Timonen ja Iiro Ihanamäki