Mikä on kumppanuussopimus?

Tiettyjen EU-ohjelmien ja rahastojen osalta laaditaan kumppanuussopimus, jossa vahvistetaan ohjelmasuunnittelun strateginen suunta. Kumppanuussopimukseen sisältyy Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ohjelmat. Kumppanuussopimuksen ohjelmia Suomessa ovat:

•    Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 (Manner-Suomi/EAKR, ESR+ ja JTF)
•    Ålands strukturfondsprogram 2021−2027 (Ahvenanmaa/EAKR ja ESR+)
•    Suomen EMKVR-ohjelma (EMKVR)

Lisäksi kumppanuussopimuksessa kuvataan muun muassa edellä mainittujen ohjelmien täydentävyyttä ja koordinaatiota keskenään sekä muiden EU-ohjelmien ja välineiden kanssa. Muita EU-välineitä ovat esimerkiksi sisäasioiden EU-rahastojen ohjelmat (turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, sisäisen turvallisuuden rahasto ISF ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline BMVI), elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto). 

Miksi kumppanuussopimus on laadittava?

Kumppanuussopimuksen laatimista edellytetään Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (ERI-rahastot) koskevassa EU:n parlamentin ja neuvoston yleisasetuksessa. 

Miten kumppanuussopimus on valmisteltu?

Kumppanuussopimuksen valmistelun koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja Ahvenanmaan viranomaisten kanssa. Lisäksi valmisteluun ovat osallistuneet muut ministeriöt niiltä osin, kun ne vastaavat kumppanuussopimuksessa mainittujen muiden EU-ohjelmien ja välineiden valmistelusta. 

Kukin kumppanuussopimuksen ohjelma on laadittu kumppanuusperiaatteen mukaisesti ja niiden valmisteluun on perustettu kumppanuuselimet. Kumppanuussopimusta on käsitelty Alue- ja ra-kennepolitiikan neuvottelukunnassa ja Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 ohjelman valmistelua varten perustetussa Koheesio2021+-työryhmässä. Kumppanuussopimus hyväksyttiin kansallisesti Ahvenanmaan maakuntahallituksessa ja valtioneuvostossa lokakuussa 2021. Euroopan komissio hyväksyi kumppanuussopimuksen 5.5.2022.

Suomen kumppanuussopimus 20212027

Lisätietoja: Johanna Osenius

Muualla verkossa