Verkkoalustojen ja yritysten välinen suhde

Verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskeva kieltomenettely

Uudella kansallisella lailla on annettu 12.7.2020 lukien markkinaoikeudelle toimivalta käsitellä verkkoalustojen ja niitä liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten välisiä suhteita koskevan EU-asetuksen (oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1150/2019 (EU) mukaista kieltomenettelyä koskevia asioita. 

Yritykset ja niitä edustavat järjestöt voivat saattaa markkinaoikeudessa vireille kieltomenettelyn, joka tähtää asetuksen vastaisen menettelyn lopettamiseen. Markkinaoikeus voi antaa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle eli verkkoalustalle tai verkossa toimivalle hakukoneelle yleisen kiellon käyttää asetuksen vastaista menettelyä. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla. 

Uusi kansallinen laki tarkoittaa, että asetuksen vastaisen menettelyn yleistä kieltämistä koskevat asiat käsitellään markkinaoikeudessa. Sen sijaan yritysten väliset yksittäiset riita-asiat ratkaistaan jatkossakin yleisissä tuomioistuimissa yleisten prosessisäännösten mukaisesti. Käytännössä, jos koetaan, että jokin toimintatapa on vastoin asetusta ja halutaan sille vahvistus, yritystä edustava järjestö tai yritys hakee kieltoa markkinaoikeudelta. Jos yrityksellä puolestaan on yksityisiä vaatimuksia jostakin asetuksen vastaisesta menettelystä, asia käsitellään käräjäoikeudessa.  

Asetus parantaa yritysten asemaa ja ehkäisee epäselviä käytäntöjä hakutulosten ilmaisemisessa

Verkkoalustojen ja niitä liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten välisiä suhteita koskevan EU-asetuksen tavoitteena on lisätä verkkoalustojen toiminnan avoimuutta ja puuttua verkkoalustojen ja yritysten välisissä sopimussuhteissa noudatettaviin käytäntöihin. Asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa määräajoista, joiden puitteissa verkkoalustojen on ilmoitettava yritykselle sopimusmuutoksista tai palvelun lopettamisesta. Lisäksi säädetään siitä, että verkkoalustan tai hakukoneen esittämien hakutulosten järjestykseen vaikuttavien tietojen on oltava yritysten saatavilla. Verkkoalustan tai hakukoneen on esimerkiksi ilmoitettava, miten maksuilla voidaan vaikuttaa hakutulosten järjestykseen.

Asetuksen myötä verkkoalustoille tulee velvollisuus luoda sisäinen valituksenkäsittelyjärjestelmä asetuksesta johtuvien riitojen käsittelemiseksi sekä velvollisuus nimetä riippumattomia sovittelijoita.

Katso lisää:  

Lisätietoja: Sami Teräväinen ja Hannele Timonen