Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoite 2021–2027

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoitteen Interreg-ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä sekä alueiden välistä yhteistyötä pääosin EU:n jäsenmaiden välillä.  EAY-tavoitteeseen on kaudella 2021–2027 osoitettu noin 9 miljardia euroa Euroopan aluekehitys-rahastosta, eli noin 4 % rakennerahastovaroista.  
Suomi osallistuu kaudella 2021–2027 kahdeksaan Interreg-ohjelmaan:

  • Aurora ja Central Baltic -rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat pohjois-, länsi- ja etelärajoillamme,
  • alueellisesti laajemmat Baltic Sea Region ja Northern Periphery and Arctic -valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat, sekä
  • koko EU:n kattava Interreg Europe -alueiden välisen yhteistyön ohjelma ja kaupunkiyhteistyötä tukeva URBACT IV -ohjelma.

Lisäksi Suomi osallistuu kaikkien muiden EU-maiden kanssa Interreg-ohjelmia tukevaan Interact IV -ohjelmaan ja ESPON 2030 -tutkimusohjelmaan.
Suomi ei osallistu kaudella 2021-2027 EU:n Interreg NEXT -ulkorajayhteistyöohjelmiin.   
 

INTERREG- ohjelmat

Edellä mainituissa Interreg-ohjelmissa keskeisiä ovat seuraavat toimintapoliittiset tavoitteet:

  • Älykkäämpi Eurooppa, johon pyritään innovaatioiden, digitalisaation, taloudellisen muutoksen sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemisen avulla,
  • Vihreämpi ja hiiletön Eurooppa, joka toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ja investoi energiasiirtymään, uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan,
  • Sosiaalisempi Eurooppa, jossa pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja tuetaan laadukkaita työpaikkoja, koulutusta, osaamista ja sosiaalista osallisuutta.

Edellä mainittujen Interreg-ohjelmien yhteenlaskettu EAKR-rahoitus on noin 1,1 miljardia euroa. Rahoitusta ei ole kiintiöity ohjelmiin osallistuvien maiden kesken. Suomen rahoituksen saanti riippuu siten suomalaisten toimijoiden osallistumisesta rahoitettaviin yhteishankkeisiin.
Kullakin ohjelmalla on oma hallintoviranomaisensa, jotka Central Baltic -ohjelmaa lukuun ottamatta sijaitsevat muualla kuin Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii Interreg-ohjelmien kansallisena vastuuviranomaisena. Ministeriö on edustettuna kaikkien ohjelmien seurantakomiteoissa sekä tiedottaa ohjelmista ja niiden toteuttamisesta Suomessa.

Lisää tietoa Interreg-ohjelmista löytyy rakennerahastot.fi -sivustolta sekä ohjelmien omilta verkkosivuilta:

Interreg Aurora -ohjelman verkkosivut
Interreg Central Baltic -ohjelman verkkosivut
Interreg Baltic Sea Region -ohjelman verkkosivut
Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelman verkkosivut
Interreg Europe -ohjelman verkkosivut
Interact -ohjelman verkkosivut

Lisätietoja: Petri Haapalainen

URBACT IV -ohjelma

URBACT-ohjelman tavoitteena on kokemustenvaihtoverkostojen kautta koota ja levittää kaupunkien kehittämisen hyviä kokemuksia, lisätä kaupunkien keskinäistä oppimista ja vahvistaa kaupunkien kehittämisosaamista. URBACT IV -ohjelma on kaupungeille suunnattu väline osallistua verkostoitumiseen ja kokemustenvaihtoon integroidun kaupunkikehityksen eri teemoista muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Ohjelmaan osallistuvat kaikkien EU-jäsenmaiden lisäksi kumppaneina Norja ja Sveitsi. Lisäksi kaudella 2021-2027 voivat ohjelmaan osallistua viisi EU:hun liittymistä valmistelevan tukivälineen (nk. IPA) piirissä olevaa maata (Albania, Pohjois-Makedonia, Serbia, Montenegro ja Turkki).

URBACT IV –ohjelman tavoitteina on: 

1)    Vahvistaa eurooppalaisten kaupunkien kehittämisosaamista kansainvälisten verkostojen avulla.
2)    Tukea ohjelmatason välineillä kaupunkien kehittämisosaamista ja –kykyä.
3)    Varmistaa URBACT:ssa syntyneen tietämyksen ja käytäntöjen helppo saatavuus ja välittyminen kaupunkien kehittäjille, erityisesti Eurooppalaisen Kaupunkialoitteen sekä EU:n Kaupunkiagendan kautta.

URBACT-ohjelman kansallisena yhteyspisteenä (NUP), joka tiedottaa ohjelman hauista ja muista ajankohtaisista asioista, toimii Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia Itä-Suomen yliopiston yhteydessä. 

Ohjelman verkkosivut urbact.eu ja suomenkieliset sivut (NUP) urbact.eu/suomi

Lisätietoja: Olli Voutilainen

ESPON 2030 -ohjelma

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) -tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. Ohjelmaan osallistuvat kaikki EU-jäsenmaat sekä kumppanimaina Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi.

Ohjelmaa toteutetaan hankkeilla, joihin osallistuu tutkimuslaitoksia eri puolilta Eurooppaa. Valtaosa on soveltavaa tutkimusta, jossa painopiste on Euroopan aluekehityksessä ja -suunnittelussa, aluerakenteessa, kehitysnäkymissä ja politiikkavaikutuksissa. Hankkeiden toteuttajat valitaan avointen tarjouskilpailujen perusteella. 

Soveltavan tutkimuksen ohella ohjelmassa tehdään myös tiedon käyttäjien tarpeisiin perustuvia kohdennettuja analyyseja. Teemoja voivat ehdottaa paikalliset, alueelliset ja kansalliset toimijat koko ohjelma-alueelta. 

ESPON 2030 on yksi Euroopan alueellisen yhteistyön rakennerahasto-ohjelmista. Ohjelma tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi niin EU-, kansallisella kuin aluetasollakin. ESPON-ohjelmia on toteutettu 2000-luvun alusta lähtien.

Ohjelmaan toimeenpanossa keskeisessä roolissa on kansallisten yhteyspisteiden (ECP, Espon Contact Point) verkosto. Suomessa kansallisena yhteyspisteenä toimii Suomen ympäristökeskus (Syke).
Ohjelman nettisivut
Kansallinen yhteyspiste

Lisätietoja: Satu Tolonen