Työntekijän suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa

Jos työnantaja joutuu maksuvaikeuksiin tai maksukyvyttömäksi, on sillä lähes aina vaikutusta työntekijöiden asemaan. Maksuvaikeudet voivat johtaa palkanmaksuissa viivästyksiin tai palkanmaksu voi lakata kokonaan. On erittäin tärkeää, että työnantaja pitää taloudellisessa kriisitilanteessaan henkilöstöään ajan tasalla siitä, kuinka tilanne on vaikuttamassa henkilöstöön.

Jos työntekijöiden palkkoja jää saamatta, on palkkasaatavia syytä ripeästi hakea palkkaturvana. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijöiden palkkasaatavat työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Työnantajan yrityssaneeraus

Työnantaja voi hakeutua yrityssaneeraukseen maksukyvyttömyytensä tai uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella. Työntekijöiden kannalta työsuhteet jatkuvat normaalisti, jollei työsopimuksia irtisanota. Yrityssaneerausmenettelyn aikana työnantaja voi eräin edellytyksin noudattaa työsopimuksen kestosta riippumatta kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Lähtökohtaisesti työnantajan pitäisi kyetä maksamaan yrityssaneeraushakemuksen vireille tulon jälkeen syntyneet palkat normaalisti. Lisäksi työnantajan pitäisi pystyä maksamaan saneeraushakemusta edeltäneet lomapalkat ja –korvaukset sekä palkat edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta. Jos näin ei tapahdu, on syytä tehdä palkkaturvahakemus.

Työnantajan konkurssi

Maksukyvytön työnantaja saatetaan asettaa konkurssiin työnantajan itsensä tai jonkin velkojan hakemuksesta. Konkurssipesän asioista huolehtii tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Konkurssin alettua pesänhoitaja yleensä irtisanoo työntekijöiden työsopimukset noudattaen 14 päivän erityistä irtisanomisaikaa.

Konkurssitilanteissa työntekijöillä on lähes aina saamatta palkkoja. Pesänhoitaja voi hakea palkkaturvaa työntekijöiden lukuun, jos pesänhoitaja ja palkkaturvaviranomainen pitävät saatavia riittävän selkeinä. Muussa tapauksessa työntekijöiden on tehtävä palkkaturvahakemuksen itse. Lisätietoa saa palkkaturvaviranomaiselta.

Suoraan lisäeläkejärjestelmään perustuvat lisäeläke-edut ja työnantajan maksukyvyttömyys

Työnantaja on voinut luvata työntekijälle lisäeläke-edun, jonka hallinnoimisesta ja maksamisesta työnantaja itse vastaa. Työnantajan on turvattava vähintään puolet suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvan eläkevastuun määrästä työnantajan konkurssin tai yrityssaneerauksen varalta. Tätä velvoitetta kutsutaan turvaamisvelvoitteeksi.

Työnantaja voi toteuttaa turvaamisvelvoitteen ottamalla vakuutuksen, asettamalla vakuuden tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla.

Katso myös

Palkkaturva-asiain neuvottelukunta

Lisätietoja:

Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner