Yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä 

Työnantajan velvollisuutena on edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Velvollisuus koskee kaikenkokoisten työpaikkojen työnantajia. Säännöllisesti vähintään 30 henkilöä työllistävien työnantajien on laadittava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on lisäksi käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Lisäksi yhdenvertaisuutta työpaikalla voi edistää tarjoamalla positiivista erityiskohtelua syrjinnän vaarassa oleville työntekijäryhmille.

Työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Velvollisuuden laiminlyönti on syrjintää. Jos työnantaja ei suostu tekemään mukautuksia, hänen on pyynnöstä viipymättä annettava vammaiselle kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista.

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneen on vaadittava hyvitystä nostamalla kanne käräjäoikeudessa kahden vuoden kuluessa syrjivästä tai vastatoimien kiellon vastaisesta menettelystä.

Työhönottotilanteissa vaatimus on kuitenkin esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun syrjäytetty työnhakija on saanut tiedon valintapäätöksestä.

Teon vakavuutta arvioidessaan tuomioistuin ottaa huomioon rikkomuksen laadun, laajuuden ja keston. Hyvityksen määrään vaikuttaa myös mahdollinen samasta teosta muun lain nojalla henkilöön kohdistuvan loukkauksen vuoksi tuomittu tai maksettavaksi määrätty korvaus.

Työsopimuslaki

Työsopimuslaissa edellytetään työnantajan kohtelevan työntekijöitään tasapuolisesti. Tasapuolinen kohtelu on huomioitava myönnettäessä työntekijöille työsuhteeseen perustuvia etuja sekä asetettaessa heille velvollisuuksia. Samanlaisen kohtelun vaatimuksesta saa poiketa ainoastaan, jos siihen on työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltu syy. Syrjinnän kieltoa sovelletaan työntekijöitä palkattaessa, työsuhteen kestäessä ja työsuhdetta päätettäessä.

Työsopimuslaissa kielletään lisäksi epäedullisempien työehtojen soveltaminen määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Tasa-arvolaki

Tasa-arvolaissa velvoitetaan työnantajia edistämään tasa-arvoa työelämässä ja ennaltaehkäisemään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Tasa-arvolaissa mm. edellytetään, että työnantajan on laadittava palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jos palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Lisätietoja

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Seija Jalkanen