Työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen

Opintovapaa

Työntekijä voi jäädä opintovapaalle osallistuakseen julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen kotimaassa tai ulkomailla. Opintovapaasta ja sen käytön edellytyksistä säädetään opintovapaalaissa ja -asetuksessa.

Taloudellisesti tuettu ammatillisen osaamisen kehittäminen

Työnantajalla on työsopimuslain mukaan velvollisuus huolehtia työsuhteessa olevien työntekijöiden osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että he voivat suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa.

Työnantajalla on myös velvollisuus järjestää koulutusta lomautetulle sekä työntekijälle, jolle työnantaja tarjoaa irtisanomisen vaihtoehtona muuta työtä ja koulutus on välttämätöntä uuden työn vastaan ottamiseksi.

Järjestäessään työ- ja virkasuhteissa oleville koulutusta henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi työnantaja voi saada taloudellista tukea. Tuesta ja sen saamisen edellytyksistä säädetään taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetussa laissa.

Katso myös:

Tietoa vuorotteluvapaasta ja -korvauksesta
Työlainsäädäntöesitteet

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto