Yhteenveto työllisyyden edistämisen alatyöryhmien toimenpide-esityksistä, tammikuu 2020

Huom! Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää.​​​​​​

Marinin hallitus sai tammikuussa 2020 iltakoulussa arvion kolmikantaisten alatyöryhmien työn etenemisestä. Alatyöryhmien toimenpide-ehdotukset voi jakaa seitsemään kokonaisuuteen: työllisyyden kuntakokeilut, palkkatuen uudistaminen, yksilöllisen työnhaun tuki, työkykyohjelman toteutus, osaamisen ja työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen, työperäinen maahanmuutto ja kotoutuminen sekä työlainsäädäntö ja paikallinen sopiminen.

Työllisyyden kuntakokeilut

Kokeilujen tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja ohjausta koulutukseen. Kokeiluilla haetaan myös uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeiluissa kehitetään työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen ja työ- ja toimintakyvyn kehittämistarpeet. Kokeilut toteutetaan sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja.

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan.

Vastuuministeriö: TEM

Palkkatuen uudistaminen

Palkkatukea uudistetaan ja sen käyttöä yrityksissä lisätään merkittävästi. Palkkatuen kehittämiseksi toteutetaan nopeat toimet palkkatuen käytön lisäämiseksi ja palkkatuen kokonaisuudistus.

Kokonaisuudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa palkkatukiprosessia ja vähentää työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa. Osaamistarpeiden tunnistaminen, osaamisen kehittäminen ja muut palvelut kytketään tiiviimmin osaksi palkkatukea.

Vastuuministeriö: TEM

Yksilöllisen työnhaun tuki

Työnhakijan palveluprosessi ja työttömyysturvaseuraamukset uudistetaan. Tavoitteena on, että työnhakijan tarpeet huomioon ottavat palvelut ja tehokas työnhaku alkavat mahdollisimman pian työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Palvelut ja työnhakuvelvoite perustuvat mallissa yksilölliseen työllistymissuunnitelmaan.

Vastuuministeriö: TEM

Osatyökykyisten työkykyohjelma                

Työkykyohjelmassa toteutetaan toimet työkyvyn tunnistamiseksi sekä osa-työkykyisten työhakijoiden ohjaamiseksi palveluihin, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Työkykyohjelman toimeenpanoon varattiin budjettiriihessä 33 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.

Keväällä 2020 käynnistyy kokeilu, jossa luodaan työkykypalvelujen kokonaisuus tulevaisuuden sote-keskukseen, sekä ohjelma, jossa osatyökykyisiä työllistetään julkisiin hankintoihin asetettavilla kriteereillä.

TE-palveluja kehitetään muun muassa lisäämällä TE-toimistoissa työkykykoordinaattoreita.

Vastuuministeriö: STM, TEM

Osaamisen kohtaanto-ongelma

Valmistellaan toimia, joilla työnhakijoiden osaaminen ja osaamistarpeet sekä työllistymisen esteet tunnistetaan aiemmin ja paremmin. Lisäksi kehitetään ohjausta koulutukseen, työhön ja palveluihin työnhakijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii digitaalisen osaamiskartoitustyökalun TE-hallinnon asiantuntijoille ja asiakkaille.

Osaamiseen liittyvän ennakointitiedon ja työnantajien osaamistarpeiden kokoamiseksi valmistellaan valtakunnallinen toimintamalli. Ennakointitietoa hyödynnetään muun muassa koulutusten suuntaamisessa.

Vastuuministeriö: TEM, OKM

Työperäinen maahanmuutto ja kotoutuminen

Osana työperäisen maahanmuuton edistämistä jatketaan poikkihallinnollista Talent Boost -ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle.

Käynnistetään kokeilu kansainvälisen rekrytoinnin mallin kehittämiseksi sekä kokeilu maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseksi. Kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloprosessia sujuvoitetaan.

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi laaditaan toimenpideohjelma kotouttamistoimenpiteiden uudistamistarpeista. Lisäksi kehitetään ja laajennetaan kuntien osaamiskeskustoimintaa sekä maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontapalveluita.

Vastuuministeriö: TEM, OKM

Paikallinen sopiminen ja työlainsäädäntö

Työlainsäädäntöön valmistellaan hallitusohjelmassa edellytettyjä uudistuksia. Ne liittyvät muun muassa nollatuntisopimuksiin, alustatalouteen ja itsensä työllistäjien työoikeudelliseen asemaan sekä alipalkkauksen torjumiseen.

Vastuuministeriö: TEM