EU:n sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus

EU:n sisämarkkinat perustuvat EU:n perussopimuksen neljään vapauteen; tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Tavoitteena on, että liikkuminen maasta toiseen olisi yhtä helppoa ja vapaata kuin se on maan sisällä. Samaan aikaan pyritään turvaamaan mm. kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön suojelu.

Tehokkaasti toimivat EU:n sisämarkkinat ovat välttämätön pohja Euroopan kasvulle ja talouden vakaudelle. Lähes 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille laajat kotimarkkinat tavara- ja palveluviennille.

Nykyiset sisämarkkinat ovat muodostuneet kansallisten lainsäädäntöjen harmonisaatiolla. Lisäksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella on ollut keskeinen asema poistettaessa maiden välisiä liikkuvuuden esteitä. Yritysten toimintaedellytysten parantamista ja toiminnan laajentamista EU:n sisämarkkina-alueella pyritään vauhdittamaan ja helpottamaan palveludirektiivin (2006/123/EY) avulla.

EU:n sisämarkkinapolitiikka

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU:n sisämarkkinapolitiikan valmistelusta ja koordinaatiosta Suomessa. Valmistelu tapahtuu EU-asioiden komitean alaisessa kilpailukykyjaostossa (EU8-jaosto). Myös suuri osa sisämarkkinalainsäädännön valmistelusta koordinoidaan kilpailukykyjaoston kautta kuitenkin niin, että kukin ministeriö vastaa omaan toimialaansa kuuluvan sisämarkkinalainsäädännön valmistelusta ja sen kansallisesta täytäntöönpanosta.

EU:ssa sisämarkkinapolitiikan ja –lainsäädännön valmistelu kuuluu kilpailukykyneuvostolle. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kilpailukykyneuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelun kansallisesta koordinaatiosta.

Lisätietoja: Isabella Paju