Työneuvoston lausunnot

2023

10.10.2022 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) 18 §:n 1 momentin tulkinnasta lähetettyjen työntekijöiden työskentelyyn Suomessa.
Lausunto 1493-23

2022

29.6.2022 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019) 19 § tulkinnasta työtaistelutilanteissa.
Lausunto 1492-22 ään. 5-2

28.6.2021 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miltä osin lentohenkilöstön siirtyminen lentoaseman ulko-ovilta lennon lähtöportille tai asematasokuljetuksen lähtöportille on työaikalain (872/2019) mukaista työaikaa.
Lausunto 1491-22

10.3.2022 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalaissa säädetyn vuorokausilevon tilapäisen lyhentämisen edellytyksistä. 
Lausunto 1490-22

21.12.2021 SAK ry on pyytänyt työneuvostoa lausumaan, miten on tulkittava vuosilomalain (162/2005) 24 §:n mukaista kieltoa määrätä vuosilomaa alkamaan työntekijän vapaapäivänä, jos se johtaa vuosilomapäivien vähenemiseen. 
Lausunto 1489-22

26.5.2021 Työneuvosto tarkasteli lausunnossaan useita työaikalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuun työajan enimmäismäärään liittyviä kysymyksiä. Lausunnon kahdesta osasta äänestettiin.
Lausunto 1488-22, ään. 6-3

2021

14.4.2021 STTK ry on pyytänyt työneuvostoa lausumaan vuosilomalain (162/2015) tulkinnasta tapauksessa, jossa määräaikainen työsuhde päättyy ja työntekijä siirtyy sen jälkeen välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen saman työnantajan palvelukseen.
Lausunto 1487-21

10.2.2021 Työneuvosto tarkasteli SAK ry:n esittämän lausuntopyynnön johdosta sitä, miten lyhennetyn vuorokausilevon korvaava lepoaika on annettava työaikalain (872/2019) mukaan.
Lausunto 1486-21, ään. 5-2

3.3.2021 Työneuvosto tarkasteli Akava ry:n esittämän lausuntopyynnön johdosta koronapandemian aiheuttamien lomautusten lukeutumista työssäolon veroiseen aikaan. Arvioitavana oli se, mitä vuosilomalaissa (162(/2005) tarkoitetaan ”kerrallaan” -ilmaisulla.
Lausunto 1485-21, ään. 5-2

29.9.2020 Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko vikapäivystyksen puhelinpalvelussa teetetty työ hyväksyä työaikalain (872/2019) 19 §:n 1 momentin mukaiseksi hätätyöksi.
Lausunto 1484-21

2020

17.7.2020 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko sairaalakiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitotyö järjestää työaikalain (872/2019) 7 §:n 1 momentin mukaisena jaksotyöaikana.
Lausunto 1483-20

4.2.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (872/2019) ruokalähettien työhön.
Lausunto 1482-20 (ään. 6-3)

4.2.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (872/2019) ruokalähettien työhön.
Lausunto 1481-20 (ään. 6-3)

18.3.2020 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (872/2019, TAL) soveltamisesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen työn viranhaltijoihin ja työntekijöihin.
Lausunto 1480-20

28.1.2020 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa eräiden poikkeuksellista säännöllistä työaikaa koskevien työaikalain (872/2019) säännösten tulkinnasta.
Lausunto 1479-20 (ään. 4-3)

1.1.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa peräkkäisten yövuorojen rajoittamisesta työssä, jossa saadaan teettää säännöllistä yötyötä työaikalain (872/2019) 8 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella.
Lausunto 1478-20

2019

29.4.2019 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostoa lausumaan siitä, pitääkö työaikalain 18 §:ssä tarkoitetun lisä- ja ylityösuostumuksen oltava nimenomainen vai riittääkö, että työsopimuksessa tai työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4:ssä tarkoitetussa selvityksessä vain yleisesti viitataan työsopimukseen, josta asiasta on sovittu. Lausunto 1477-19 

25.3.2019 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005)  9 §:n 1 momentin ja 30 §:n 1 momentin tulkinnasta. Kysymys on siitä, tuleeko linja-autonkuljettajien vuosilomapalkkaa laskettaessa ottaa huomioon heidän säännöllisesti sunnuntaisin tekemästään työstä maksettava työaikalain (605/1996) 33 §:n mukainen sunnuntaityölisää mainitussa säännöksessä tarkoitettuna säännönmukaisena tai keskimääräisenä palkkana. Lausunto 1476-19 

13.12.2018 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) soveltamisesta työsuhteisiin perhehoitajiin, jotka työskentelevät ammatillisessa perhekodissa. Lausunto 1475-19 

2018

1.11.2018 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työnantajan pyydettävä ensihoidon työntekijältä työaikalain 6 §:ään tai 14 §:n mukaiseen poikkeuslupaan perustuvassa säännöllisessä työajassa ylityösuostumus aina silloin, kun työpäivä tai -viikon säännöllinen tai säännöllinen keskimääräinen työaika ylittyy? Onko työn luonteella merkitystä ylityösuostumuksen pyytämisen näkökulmasta? Onko sillä merkitystä, ilmeneekö tarve ensihoitotehtävien suorittamiselle työvuoron aikana vai vasta työvuoron loppuvaiheessa tai työvuoron päättyessä siten, että niiden loppuun saakka hoitaminen tarkoittaisi ylityön syntymistä? Onko ensihoitotehtävien hoitamisessa kysymys työaikalain 18 §:n 5 momentissa tarkoitetuista erittäin pakottavista syistä, jolloin viranhaltija ei voi kieltäytyä tehtävien suorittamisesta, vaikka niiden loppuun saakka hoitaminen tarkoittaisi ylityötä? Lausunto TN 1474-18 

2017

25.8.2017 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miten sairaus- ja vuosiloma vaikuttavat työntekijän työaikaan sekä lisä- ja ylityön muodostumiseen. Lausunto TN 1473-17 (ään. 4-3)

25.8.2017 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miten vuosilomalain 24 §:n 1 momenttia on tulkittava enintään kolmen päivän pituisen vuosiloman sijoittamisessa osittain työntekijän vapaajaksolle. Lausunto TN 1472-17

25.8.2017 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 20 §:n 2 momentin ja 22 §:n tulkinnasta. Kysymys on siitä, täyttyykö laissa edellytetty välttämättömyyden vaatimus, jos työn käynnissä pitäminen on mahdollista kesälomasijaisilla ja kesälomien porrastamisella. Toiseksi lausuntoa pyydetään siitä, täyttyykö vuosilomalain mukainen kuulemisvelvoite, jos työntekijät eivät saa lainkaan esittää toiveitaan yhdenjaksoisen vuosilomansa ajankohdasta ja miten on arvioitava sitä, että työnantaja varaa työntekijöille mahdollisuuden esittää toiveensa ainoastaan siitä, pidetäänkö 12 vuosilomapäivää ylittävä loma touko- vai syyskuussa. Lausunto TN 1471-17

27.2.2017 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, lasketaanko jääkiekon SM-liigan erotuomarit ja otteluvalvojat yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa (334/2007) tarkoitettuun yrityksessä säännöllisesti työsuhteessa olevien työntekijöiden määrään. Lausunto TN 1469-17

3.2.2017 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko perheenjäsenensä henkilökohtaisena avustajana työskentelevän Y:n työsuhteeseen soveltaa työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1468-17

2015

14.12.2015. X:n hallinto-oikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko A Oy:n palveluksessa olevien isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia (605/1996) ottaen huomioon muun ohella työaika-lain 2 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdat.
Lausunto TN 1466-15

22.6.2015 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko X Oy:n building project leadereihin työaikalakia (605/1996). Kysymys on työntekijöistä, jotka suorittavat X-kauppaketjulle sen rakennusprojekteihin liittyviä tehtäviä. Käytetystä monikkomuodosta huolimatta lausuntopyynnön kohteeksi on ilmoitettu yksi henkilö A, joka on kirjoittanut kuvauksen työskentelyolosuhteistaan.
Lausunto TN 1465-15

8.6.2015 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, menetteleekö työnantaja oikein, jos hän antaa työntekijän ensimmäisessä määräaikaisessa työsuhteessa ansaitseman ja vuosilomalain (162/2005) 18 §:ssä tarkoitetulla sopimuksella seuraavaan työsuhteeseen siirretyn vuosiloman sellaisenaan, vaikka työntekijä olisi jälkimmäisen työsuhteen aikana alkanut ansaita vuosilomaa kahden sijasta kaksi ja puoli arkipäivää ja vaikka työntekijän palkka olisi siinä korkeampi kuin ensimmäisessä työsuhteessa.
Lausunto TN 1464-15

18.5.2015 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko työsopimuksessa sovitun tavoitepalkan ja tosiasiallisesti provisioiden perusteella kertyneen palkan erotuksena neljännesvuosittain maksettava summa ottaa huomioon määritettäessä eläinlääkärin vuosilomapalkkaa vuosilomalain (162/2005) 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin tavoin.
Lausunto TN 1463-15

13.4.2015 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko ensihoitajien työhön yksityissektorin tuottamassa ensihoitopalvelussa liittyvä vapaamuotoinen varallaolo katsoa työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaiseksi varallaoloksi vai tulisiko mainittu aika varallaolon sijasta lukea ensihoitajan työajaksi.
Lausunto TN 1462-15 (ään. 6-3)

2014

15.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskentelevien asianajajien ja muiden lakimiesten työhön soveltaa työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1461-14

13.10.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa mahdollisuudesta sopia työehtosopimuksin kesälomakaudesta ja sen aikana annettavista lomapäivistä.
Lausunto TN 1460-14 (ään. 6-3)

13.10.2014 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko X:n kaupungin hyvinvointitoimialan kotihoidossa käytettävää yhden tunnin varallaoloaikaa pitää työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaan sallittuna järjestelynä
Lausunto TN 1459-14

24.6.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko 50:een nimeltä mainittuun thaimaalaiseen luonnonmarjanpoimijaan tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005).
Lausunto TN 1458-14

19.5.2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, otetaanko metsuri A:lle vuosien 2012 ja 2013 touko-heinäkuulta kertynyt urakka-ansio huomioon hänen vuosilomapalkkaansa laskettaessa.
Lausunto TN 1457-14

14.4.2014 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko Z Oy:hyn kuuluvan sairaala Y:n päivystysjärjestelyihin soveltaa työaikalain (605/1996) 5§:n varallaolosäännöksiä, vai olisiko päivystysaika tai osa siitä katsottava mainitun lain 4 §:n mukaiseksi työajaksi.
Lausunto TN 1456-14

3.3.2014 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti vähintään 20 ja onko yhtiö siten yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yritys, johon lakia tulee soveltaa.
Lausunto TN 1455-14

2013

16.12.2013 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko säännöllinen työaika järjestää ensihoitopalvelussa työaikalain (605/1996) 7 §:n mukaiseksi jaksotyöksi.
Lausunto TN 1454-13   (120.8 KB)

16.10.2013 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oyj:n tehtailla teetettyjä hätätöitä pidettävä työaikalain (605/1996) 21 §:n tarkoittamana hätätyönä.
Lausunto TN 1453-13   (181.5 KB)

10.1.2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 2 §:n 1 momentin 3 kohdan soveltamisesta Y Oy:n työsuhteisten asentajien työhön talotehtaan asennustyömailla.
Lausunto TN 1452-13   (94.7 KB)

10.1.2013 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, olisiko X:n ja Y Ab:n ja toisaalta X:n ja Z osk:n väliseen sopimussuhteeseen tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005).
Lausunto TN 1451-13   (108.2 KB)

2012

30.11.2012 Työneuvoston lausunto 1450-12: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, milloin jaksotyössä tulee hankkia työntekijän suostumus ylityöhön.
Lausunto TN 1450-12   (68.5 KB)

28.5.2012 Työneuvoston lausunto 1449-12: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia (334/2007) tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimiston henkilökuntaan.
Lausunto TN 1449-12   (69.8 KB)

23.3.2012 Työneuvoston lausunto 1448-12: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olevien isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1448-12   (30.8 KB)

23.3.2012 Työneuvoston lausunto 1447-12: Helsingin käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko kuluttajariitalautakunnan sivutoimisena esittelijänä toimineen X:n työhön soveltaa vuosilomalakia (162/2005).
Lausunto TN 1447-12

16.2.2012 Työneuvoston lausunto 1446-12: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko VPK-yhdistysten maksettava vuosilomalain (162/2005) 12 §:n mukaista vuosilomakorvausta jäsenelleen, joka saa palkkaa osallistumisestaan palokuntayhdistyksen sopimuspalokuntatoimintaan.
Lausunto TN 1446-12   (24.4 KB)

2011

8.12.2011 Työneuvoston lausunto 1445-11: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta X Oy:n teettämään työhön, jota NN teki 7.-12.6.2010.
Lausunto TN 1445-11   (173.2 KB)

24.11.2011 Työneuvoston lausunto 1444-11: X ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko Y Oy:lle työskentelevien kolmen freelancekääntäjän (A, B ja C) sopimuksiin sovellettava vuosilomalakia (162/2005).
Lausunto TN 1444-11

9.6.2011 Työneuvoston lausunto 1443-11: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:ssä säädetystä työntekijämäärän laskemisesta ja 3 §:ssä säädetystä yritys-käsitteen tulkinnasta.
Lausunto TN 1443-11   (157 KB)

28.4.2011 Työneuvoston lausunto 1442-11: X:n käräjäoikeus on pyytänyt siellä vireillä olevassa työntekijän palkkaetuja koskevassa riita-asiassa työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko vakiintunutta käytäntöä tai yksilöimätöntä suullista sopimusta pitää työaikalaissa tarkoitettuna paikallisena sopimuksena vuorokauden vaihtumisesta eri kellonaikaan kuin työaikalaissa säädetään.
Lausunto TN 1442-11   (150.1 KB)

3.3.2011 Työneuvoston lausunto 1441-11: Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausunto siitä, onko NN-yhtiöitä/NN-konsernia pidettävä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (34/2007) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna yrityksenä.
Lausunto TN 1441-11   (428 KB)

2010

9.12.2010 Työneuvoston lausunto 1440-10: Elinkeinoelämän keskusliitto EK on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain 7 §:ssä tarkoitetun jaksotyön soveltamisesta X:n palveluksessa olevien kemiittiauton kuljettamiseen osallistuvien työntekijöiden työsuhteissa.
Lausunto TN 1440-10   (94.8 KB)

3.6.2010 Työneuvoston lausunto 1439-10, lyhennetty versio: Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko varallaolo työaikalain (605/1996) 5 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä X:n virkamiesten tietojärjestelmien välisten tietoliikenneyhteyksien ylläpito-, huolto- ja korjaustehtävissä.
Lausunto TN 1439-10   (160.9 KB)

3.6.2010 Työneuvoston lausunto 1438-10: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko luonnonmarjanpoimijoihin sovellettava vuosilomalakia.
Lausunto TN 1438-10

18.3.2010 Työneuvoston lausunto 1437-10: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto (nyk. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue) on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n lentäjien ns. siirtolennot luettava työaikalain (605/1996) mukaiseksi työajaksi.
Lausunto TN 1437-10   (161.5 KB)

14.2.2010 Työneuvoston lausunto 1436-10: Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, soveltuuko työaikalaki Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n aluetoimiston aluetoimitsijan työhön vai jääkö työ työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle.
Lausunto TN 1436-10   (181.8 KB)

2009

22.10.2009 Työneuvoston lausunto 1435-09: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta SOS-Lapsikylä ry:n alaisessa Punkaharjun lapsikylässä työskentelevien lomittajien työhön.
Lausunto TN 1435-09   (32.5 KB)

28.5.2009 Työneuvoston lausunto 1434-09: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olleen A:n tekemään työhön tullut soveltaa työaikalakia vai onko A:n asema ollut sellainen, että hän jää työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.
Lausunto TN 1434-09   (67.4 KB)

26.3.2009 Työneuvoston lausunto 1433-09: Espoon käräjäoikeus on pyytänyt työneuvoston lausuntoa vireillä olevassa riita-asiassa, joka koskee A:n palkkaetuja. Työaikalain (605/1996) soveltaminen A:n työhön myyntijohtajana.
Lausunto TN 1433-09   (75.5 KB)

26.2.2009 Työneuvoston lausunto 1432-09: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n tuottajiin ja ohjaajiin sovellettava työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1432-09   (48.6 KB)

2008

20.11.2008 Työneuvoston lausunto 1431-08: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, kuinka pitkäksi aikaa työvuoroluettelo on laadittava työaikalain (605/1996) 35 §:n mukaan käytettäessä työajan tasoittumisjärjestelmää.
Lausunto TN 1431-08   (34 KB)

6.11.2008 Työneuvoston lausunto 1430-08: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa X Oy:n varallaolojärjestelmän työaikalain mukaisuudesta. Lausuntoa on pyydetty siitä, onko varallaolo sellaista, että se haittaa työaikalain 5 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan kohtuuttomasti työtekijän vapaa-ajan käyttöä ja on siten työaikalain vastaista.
Lausunto TN 1430-08   (35.5 KB)

10.4.2008 Työneuvoston lausunto TM 1429-08: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työhön moderaattorina sovellettava työaikalakia (605/1996)
Lausunto TN 1429-08

17.1.2008 Työneuvoston lausunto TN 1428-08: Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työhön taksinkuljettajana tullut soveltaa työaikalakia (605/1996)
Lausunto TN 1428-08

2007

22.11.2007 Työneuvoston lausunto TN 1427-07 Akava ry pyytää työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko X Oy:n freelance-ulkomaankirjeenvaihtajiin vuosilomalakia.
Lausunto TN 1427-07

8.11.2007 Työneuvoston lausunto TN 1426-07 Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työministeriön esittämän kyselyn perusteella työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain 5 §:n 2 momentin ja 17 §:n tulkinnasta.
Lausunto TN 1426-07

13.9.2007 Työneuvoston lausunto TN 1425-07 Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa luontoisetujen huomioonottamisesta laskettaessa lomakorvausta työsuhteen päättyessä.
Lausunto TN 1425-07

7.6.2007 Työneuvoston lausunto TN 1424-07 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 9 §:n 1 momentin tulkinnasta ja soveltamisesta.
Lausunto TN 1424-07

24.5.2007 Työneuvoston lausunto TN 1423-07 Työaikalain 8 luvun 39 §:n momentin soveltaminen ylempiin toimihenkilöihin.
Lausunto TN 1423-07

1.3.2007 Työneuvoston lausunto TN 1422-07 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko avoimen yhtiön yhtiömiehinä toimivien Viron kansalaisten Suomessa tekemä työ sellaista työtä, johon tulee soveltaa työturvallisuuslakia ja työaikalakia. Työturvallisuuslain (738/2002) 1 luvun 2 ja 3 § ja työaikalain (605/1996) 1 luvun 1 §.
Lausunto TN 1422-07

1.3.2007 Työneuvoston lausunto TN 1421-07 Hämeen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n kaupunginorkesterin muusikon työtä pidettävä sellaisena, että sitä laatunsa vuoksi tehdään säännöllisesti sunnuntaisin ja/tai kirkollisina juhlapäivinä. Työaikalain (605/1996) 33 §.
Lausunto TN 1421-07

2006

14.12.2006 Työneuvoston lausunto TN 1420-06 Elinkeinoelämän Keskusliitto ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko A Oy:lle työskentelevien freelance-kääntäjien X:n ja Y:n sopimuksiin sovellettava vuosilomalakia (162/2005).
Lausunto TN 1420-06

30.11.2006 Työneuvoston lausunto TN 1419-06 Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta X Oy:n jakelijoiden työhön ja työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan tulkinnasta.
Lausunto TN 1419-06

16.11.2006 Työneuvoston lausunto TN 1418-06 Kuopion hallinto-oikeus on pyytänyt työneuvoston lausuntoa eräistä työturvallisuuslakiin (738/2002) liittyvistä asioista.
Lausunto TN 1418-06

5.10.2006 Työneuvoston lausunto TN 1417-06 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa toteutumattoman viikoittaisen vapaan korvaamisesta. Lausuntopyynnössä on kysymys siitä, miten työaikalain (605/1996) mukainen viikoittainen vapaa-aika täyttyy keskeytyvässä kolmivuorotyössä.
Lausunto TN 1417-06

15.6.2006 Työneuvoston lausunto TN 1416-06 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 24 §:n 2 momentin soveltamisesta ja tulkinnasta.
Lausunto TN 1416-06

15.6.2006 Työneuvoston lausunto TN 1415-06 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 25 §:n 1 ja 2 momenttien tulkinnasta.
Lausunto TN 1415-06

20.4.2006 Työneuvoston lausunto TN 1414-06 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko tarkastuslautakunnan esittelijöihin työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1414-06

20.4.2006 Työneuvoston lausunto TN 1413-06 Hämeen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa, onko kliinisiä mammografioita koskevaan työhön tullut soveltaa työaika- ja vuosilomalakia ja mitä seikkoja on otettava huomioon ratkaistaessa mainittujen lakien soveltamista, kun katsotaan, että radiologit A ja B ovat joka tapauksessa eri sopimuksen perusteella työsuhteessa X ry:een.
Lausunto TN 1413-06

30.3.2006 Työneuvoston lausunto TN 1412-06 Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko X ry:ssä tehtävään muuhun kuin johtamis- ja hallinnointityöhön työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1412-06

16.3.2006 Työneuvoston lausunto TN 1411-06 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 1 §:n tulkinnasta.
Lausunto TN 1411-06

16.2.2006 Työneuvoston lausunto TN 1410-06 Keski-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oyj:n K:n paperitehtaalla Jyväskylässä ollut työaikalain 21 §:n mukaisia hätätyön teettämisen edellytyksiä teetettäessä hätätyötä heinä-elokuun 2005 aikana.
Lausunto TN 1410-06

2005

8.12.2005 Työneuvoston lausunto TN 1409-05 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko A:n työhön X:n Ulkoilukeskuksen johtajana sovellettava työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1409-05

24.11.2005 Työneuvoston lausunto TN 1408-05 Pohjois-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko lääketieteen lisensiaatti X:n työskentelyyn A:n rajavartioalueen lääkärinä sovellettava 1.4.2005 alkaen vuosilomalakia (162/2005) ja ennen sitä nyttemmin kumottua vuosilomalakia (272/1973).
Lausunto TN 1408-05

13.10.2005 Työneuvoston lausunto TN 1407-05 Tarkastuslautakunta on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, mitä valtion virkamiesten työaika-asetusta sovellettaessa tarkoitetaan tuomioistuimella ja täyttääkö tarkastuslautakunta mainitussa asetuksessa tarkoitetun tuomioistuimen tunnusmerkit.
Lausunto TN 1407-05

29.9.2005 Työneuvoston lausunto TN 1406-05 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työsuhteessa Firma Oy Ab:ssa tullut soveltaa työaikalakia (605/1996).
Lausunto TN 1406-05

8.9.2005 Työneuvoston lausunto TN 1405-05 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt X:n Keilahallit Oy:n pyynnöstä työneuvostolta lausuntoa siitä, onko keilahallissa tehtävä työ sellaista työtä, joka työaikalain (605/1996) 7 §:n mukaisesti voidaan järjestää jaksotyöksi.
Lausunto TN 1405-05

25.8.2005 Työneuvoston lausunto TN 1404-05 Lausunto työaikalain (605/1996) 21 §:n soveltamisesta paperikoneen tuotannon pysähtymisen yhteydessä enintään yhden työvuoron ajaksi sekä hätätyön teettämisen edellytyksistä.
Lausunto TN 1404-05

26.5.2005 Työneuvoston lausunto TN 1403-05 SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa ensinnäkin siitä, miten työaikalain 31 §:n mukainen viikoittainen vapaa-aika on annettava silloin, kun työntekijän normaali viikoittainen vapaa-aika on viikonloppuna, ja hän kuitenkin jonain viikkona työskentelee siten, ettei hän saa minään päivänä 35 tunnin pituista viikoittaista vapaa-aikaa. Lisäksi SAK ry kysyy, milloin työnantaja voi järjestää viikoittaisen vapaa-ajan työaikalain 31 §:n 1 mom. toisen lauseen mukaisesti keskimääräiseksi (työaikalaki 605/1996).
Lausunto TN 1403-05

26.5.2005 Työneuvoston lausunto TN 1402-05 SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, miten työaikalain 31 §:ssä tarkoitettu viikoittainen vapaa-aika annetaan lyhyissä työsuhteissa (työaikalaki 605/1996).
Lausunto TN 1402-05

21.4.2005 Työneuvoston lausunto TN 1401-05 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko X:n työhön myynninedistäjänä Firma Oy:ssä työaikalakia.
Lausunto TN 1401-05

3.3.2005 Työneuvoston lausunto TN 1400-05 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työaikalakia (605/1966) sovellettava kolmiperhepäivähoitajan nimikkeellä työskentelevään hoitajaan.
Lausunto TN 1400-05

2004

Työneuvoston lausunto TN 1399-04 Oulun käräjäoikeus on pyytänyt lausuntoa siitä, sovelletaanko kantajan ja vastaajan väliseen sopimukseen vuosilomalain 272/1973, 1 § 1 momentin säännöksiä.
Lausunto TN 1399-04

Työneuvoston lausunto TN 1398-04 STTK ry ja Akava ry ovat pyytäneet lausuntoa merikoeajotyön suorittaneiden toimihenkilöiden laivallaoloajan kuulumisesta työaikalain tarkoittamaksi työajaksi.
Lausunto TN 1398-04

Työneuvoston lausunto TN 1397-04 SAK ry on pyytänyt lausuntoa, voidaanko linja-autojen määräaikaishuoltoja ja apukäynnistystä teettää yötyönä työaikalain 26 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella.
Lausunto TN 1397-04

Työneuvoston lausunto TN 1396-04 Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan.
Lausunto TN 1396-04

Työneuvoston lausunto TN 1395-04 Akava ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko X Oy:n palkkausjärjestelmän mukainen bonus sellaista palkkaa, joka on otettava huomioon vuosilomapalkkaa määrättäessä.
Lausunto TN 1395-04

Työneuvoston lausunto TN 1394-04 Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko Y:n merellä tekemään työhön työaikalakia vai lakia työajasta kotimaanliikenteen aluksissa.
Lausunto TN 1394-04

Työneuvoston lausunto TN 1393-04 Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko niin sanottua saldopankkia käyttää siten kuin X Oy:ssä on tehty, ja siitä, määritelläänkö mainitussa yhtiössä ylityöt työaikalain mukaisesti.
Lausunto TN 1393-04

Työneuvoston lausunto TN 1392-04 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n yliopiston erillislaitoksen (Y:n tutkimuskeskuksen) käyttöinsinööri A ollut työaikalain (605/-1996) mukaisesti varalla, ja miten hänen mahdollinen varallaolokorvauksensa määräytyy, kun varallaolosta ei ole sovittu nimenomaisesti.
Lausunto TN 1392-04

Työneuvoston lausunto TN 1391-04 Oulun työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa työturvallisuuslain soveltamisesta AA:lle 15.10.2002 sattuneeseen tapaturmaan. Lausuntoa on pyydetty sekä tapaturman sattuessa voimassa olleen työturvallisuuslain (299/1958) että tällä hetkellä voimassa olevan työturvallisuuslain (738/2002) soveltamisesta.
Lausunto TN 1391-04

Työneuvoston lausunto TN 1390-04 SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkkaan lisättävä kuukausipalkan lisäksi vuosittain muutaman kuukauden aikana maksettua urakkapalkkaa vastaava osa.
Lausunto TN 1390-04

2003

Työneuvoston lausunto TN 1389-03(10/03) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain 7 §:n 4 momentissa tarkoitettua lomanmääräytymisvuoden palkkaa koskevasta tulkintakysymyksestä.
Lausunto TN 1389-03

Työneuvoston lausunto TN 1388-03 (9/2003) SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko lausuntopyynnössä tarkoitettujen työntekijöiden ja X Oy:n välillä solmittuihin työsopimuksiin sisällytettyä vuosiloman antamista koskevaa ehtoa pitää pätevänä vuosilomalain 4 §:n 3 momentin tarkoittamassa mielessä ja, onko työnantajalla ollut vuosilomalain 5 §:n 1 momentin nojalla yksipuolinen oikeus jakaa mainittujen työntekijöiden vuosilomat vuosia 2001 ja 2002 koskevan vuosilomaluettelon osoittamalla tavalla.
Lausunto TN 1388-03

Työneuvoston lausunto TN 1387-03 (ään. 5-2, 11/02) Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko lääkäri- ja pelastushelikopterilentoja lentävien helikopterilentäjien asuntovarallaoloaika tulkittavissa työajaksi työaikalain 2 luvun 4 §:n ja 3 luvun 6 §:ssä tai 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla, vai onko tämä aika työaikalain 2 luvun 5 §:n tarkoittamaa varallaoloaikaa. Lisäksi Akava ry on pyytänyt työneuvostoa lausumaan, miten asunto-varallaoloajan luonnetta koskeva työaikalain tulkinta on huomioitava sovellettaessa työaikalain työaikaa ja lepoaikoja koskevia määräyksiä sekä erilaisia työaikakorvauksia koskevia säännöksiä.
Lausunto TN 1387-03

Työneuvoston lausunto TN 1386-03 (13/2002) Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa Rääkkylän Sairaankuljetuksen varallaolojärjestelmän työaikalain mukaisuudesta. Lausuntoa on pyydetty siitä, onko jäljempänä kuvattu varallaolo sellaista, joka työaikalain 5 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan haittaa kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä ja on siten työaikalain vastaista.
Lausunto TN 1386-03

Työneuvoston lausunto TN 1385-03 (12/02) Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voiko Lappeenrannan kaupunki määrätä pelastuslaitoksella työskentelevät palomestarit ja muut ns. päällystöpäivystäväksi määrätyt viranhaltijat jatkuvasti varallaoloon suoraan työaikalain 5 §:n 3 momentin nojalla vai onko varallaolosta neuvoteltava ja sovittava viranhaltijan kanssa.
Lausunto TN 1385-03

2002

Työneuvoston lausunto TN 1384-02 (6/2002, 8-1) Helsingin käräjäoikeus on käsiteltävänään olevassa riita-asiassa pyytänyt 22.3.2002 työneuvostolta lausuntoa erityisesti siitä, voivatko työsuhteen osapuolet työsuhteen päättymisen yhteydessä sitovasti sopia,  ettei heistä kummallakaan ole enää työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan, nimenomaan silmälläpitäen vuosilomalain pakottavia säännöksiä.
Lausunto TN 1384-02

Työneuvoston lausunto TN 1383-02 (äänestys 6-3, 15/01) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta X Oy:n osakkeenomistajiin ja hallituksen jäseniin. Annettu Palvelutyönantajat ry:n pyynnöstä 5 päivänä syyskuuta 2002. Lausuntopyynnössä todetaan, että X Oy on Tampereella toimiva osakeyhtiö, joka harjoittaa ammattimaista kuorma-autoliikennettä.
Lausunto TN 1383-02

Työneuvoston lausunto TN 1382-02 (11/2001) Työneuvoston lausunto työturvallisuuslain soveltamisesta kaivostyöhön. Annettu Lapin työsuojelupiirin pyynnöstä 4 päivänä huhtikuuta 2002.
Lausunto TN 1382-02

2001

Työneuvoston lausunto TN 1381-01 (14/2001) Oulun työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, lasketaanko työn aloittamis- ja lopettamiskuukauden työpäivät yhteen lomakorvausta laskettaessa, kun työnantaja on määrännyt työntekijän työsuhteen aikana vuosilomalle vastoin vuosilomalain säännöksiä.
Lausunto TN 1381-01

Työneuvoston lausunto TN 1380-01 (ään. 5-1, 4/2001) Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko Juuan kunnan palveluksessa toimivien palopäällikön ja palotarkastajan työhön sovellettava työaikalakia vai ei. Juuan kunnan palopäällikkö ja palotarkastaja ovat pyytäneet asiasta työsuojelupiiriltä lausuntoa.
Lausunto TN 1380-01

Työneuvoston lausunto TN 1379-01 (äänestys 7-2, 14/2000) Hämeen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko metsäalan kenttätyötä tekeviin toimihenkilöihin sovellettava työaikalakia ja millä perusteilla tässä yhteydessä ratkaistaan se, onko työnantajan asiaksi katsottava valvoa työhön käytettävän ajan järjestelyjä.
Lausunto TN 1379-01

Työneuvoston lausunto TN 1378-01 (18/2000) Keski-Suomen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n Safeplast Oy Ltd:ssä 14.12.1998 – 17.6.1999 tekemään työhön sovellettava vuosilomalakia.
Lausunto TN 1378-01

Työneuvoston lausunto TN 1377-01 (15/2000) Työneuvoston lausunto vuosilomalain soveltamisesta X:n työsuhteessa. Vantaan käräjäoikeus on pyytänyt työneuvoston lausuntoa sen käsiteltävänä olevassa riita-asiassa, jossa kantajana on X ja vastaajana Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft, Suomen sivuliike.
Lausunto TN 1377-01

Työneuvoston lausunto TN 1376-01 (19/2000) Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosiloman sijoittamisesta. Työsuojelupiiri kysyy, kun vuosilomalain mukaan vuosiloma on annettava pääsääntöisesti yhtäjaksoisena, onko vuosiloma sijoitettava vai voiko työnantaja sijoittaa sen osaksi ajanjaksoon, jolloin työntekijä on osa-aikaeläkkeellä.
Lausunto TN 1376-01

Työneuvoston lausunto TN 1375-01 (10/2000 ja 24/2000) SAK ry on 21.6.2000 pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko Otavan Saha Oy:n tehtaalla sovellettavaa päivittäisen työajan järjestelyä pitää työaikalain mukaisena. SAK ry on pyytänyt 21.12.2000 samasta asiasta työneuvoston lausuntoa uudella lausuntopyynnöllä.
Lausunto TN 1375-01

Työneuvoston lausunto TN 1374-01 (1/2001) Työneuvoston päätös. Tutkimatta jättäminen. Annettu A.A:n  pyynnöstä 11 päivänä tammikuuta 2001.
Lausunto TN 1374-01

Työneuvoston lausunto TN 1373-01 (äänestys 4-3, 8/2000) Työneuvoston päätös työaikalain soveltamisesta menekinedistäjän työhön ja matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan. Annettu Hämeen työsuojelupiirin pyynnöstä 11 päivänä tammikuuta 2001.
Lausunto TN 1373-01

2000

Työneuvoston lausunto TN 1372-00 (9/2000) SAK ry pyytää työneuvoston lausuntoa siitä, onko vuosilomalain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua työkyvyttömyyden yhdenjaksoista kestoa koskevaa seitsemän päivän sääntöä tulkittava niin, että ensimmäiselle yhdenjaksoiselle sairauslomalle sijoittuvan seitsemän päivän tultua täyteen tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta ei ole luettava vuosilomaksi, vaikka työntekijä olisikin välillä tervehtynyt ja pitänyt osan vuosilomastaan ennen sairastumistaan uudelleen.
Lausunto TN 1372-00

Työneuvoston lausunto TN 1371-00 (3/2000) Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko työaikalakia sovellettava X:n tekemään työhön aluetoimitsijana Puu- ja Erityisalojen liiton palveluksessa.
Lausunto TN 1371-00

Työneuvoston lausunto TN 1370-2000 (16/2000) X on pyytänyt työneuvoston kannanottoa siitä, miten työajan lyhennys vaikuttaa vuosilomapalkkaan. X on siirtynyt 1.8.2000 lukien osa-aikatyöhön (30 tuntia viikossa). Työtehtävät ovat pysyneet ennallaan eikä muita työsopimuksen ehtoja ole muutettu. Järjestely on voimassa toistaiseksi.
Lausunto TN 1370-00

Työneuvoston lausunto TN 1369-2000 Työneuvoston lausunto palolaitoksen viranhaltijoiden oikeudesta kieltäytyä varallaolosta työaikalain (605/1996) perusteella. Annettu Mikkelin työsuojelupiirin pyynnöstä 21 päivänä syyskuuta 2000.
Lausunto TN 1369-00

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) Akava ry on pyytänyt työneuvoston tulkintaa siitä, miten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työpaikkapäivystyksessä toimivien ”keikkapäivystäjien” työhön sovelletaan 1.4.1998 voimaan tulleita vuosilomain säännöksiä (9 § 1 momentti, 10 § 4 momentti ja 10 a § 1 momentti).
Lausunto TN 1368-00

Työneuvoston lausunto TN 1367-2000 Työneuvoston lausunto työaikalain (604/1946) ja työaikalain (605/1996) soveltamisesta puhelinkeskustelija X:n työskentelyyn. Annettu Vaasan hovioikeuden pyynnöstä 8 päivänä kesäkuuta 2000.
Lausunto TN 1367-00

Työneuvoston lausunto TN 1366-2000 (12/99) SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa vuosilomalain 3 §:n 3 momentin toisen virkkeen tulkinnasta. Työneuvoston lausuntoa on pyydetty siitä, onko seuraavanlaiseen työajan lyhentämisjärjestelyyn sovellettava vuosilomalain 3 §:n 3 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettua vuosiloman ansaintasääntöä.
Lausunto TN 1366-00

Työneuvoston lausunto TN 1365-2000 Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) viikoittaisen vapaa-ajan tulkinnasta. Annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK ry:n pyynnöstä 3 päivänä helmikuuta 2000.
Lausunto TN 1365-00

Työneuvoston lausunto TN 1364-2000 (2/99) SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa työvuorojen järjestämisestä jaksotyöksi ja niistä maksettavista ylityökorvauksista lausuntopyynnössä kuvatussa tapauksessa. Lausuntopyynnössä on kuvattu tilanne, jossa työvuorot on järjestetty työpaikalla työehtosopimuksessa sovitun päivittäisen säännöllisen työajan 7 tunnin 39 minuutin pituisiksi. Työvuorojen alkamisajankohdat vaihtelevat.
Lausunto TN 1364-00

1999

Työneuvoston lausunto TN 1363-99 (5/99) Vantaan käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa käsiteltävänään olevasta asiasta ja etenkin valmistelupöytäkirjasta selviäviin yksilöityihin kysymyksiin. Lausuntoa on pyydetty erityisesti siihen onko  X ollut sellaisessa asemassa, että häneen olisi sovellettava vuonna 1995 voimassa olleen kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 1 §:n 2 momentin 2 kohtaa ja/tai onko X ollut sellaisessa asemassa, että häneen olisi sovellettava vuonna 1995 voimassa olleen kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 1 §:n 2 momentin 3 kohtaa.
Lausunto TN 1363-99

Työneuvoston lausunto TN 1362-99 (14/99) Hämeen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko ja millä edellytyksillä  X:n työskentelyyn Mykora Oy:ssä ollut noudatettava työaikalakia (605/1996) tai/ja sitä edeltänyttä työaikalainsäädäntöä. Lisäksi lausuntoa on pyydetty siitä, missä määrin ja millä edellytyksillä  X:n työssä matkustamiseen käyttämä aika luetaan työaikaan sisältyväksi.
Lausunto TN 1362-99

Työneuvoston lausunto TN 1361-99 (13 a/99) Mikkelin työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko X:n  työskentelyyn 1.8.1996-13.6.1997 Medivire Työterveyspalvelut Oy:ssä (jäljempänä Medivire Oy)  sovellettava vuosilomalakia. Työsuojelutoimisto on viitannut pyynnössään Uudenmaan työsuojelupiirin pyytämään lausuntopyyntöön, joka koskee X:n työskentelyä Medivire Työterveyspalvelut Oy:ssä pääkaupunkiseudulla. Mikkelin työsuojelupiiri on katsonut, että olisi tarkoituksenmukaista käsitellä lausuntopyyntöjä yhdessä, koska kyseessä on valtakunnallinen yritys.
Lausunto TN 1361-99

Työneuvoston lausunto TN 1360-99 (13/99) Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko X:n työskentelyyn 29.3.1997-27.3.1998 Medivire Työterveyspalvelut Oy:ssä (jäljempänä Medivire Oy)sovellettava vuosilomalakia. Työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostoa ottamaan käsittelyssä huomioon, että    X on tehnyt vastaavalla tavalla työtä Medivire Oy:ssä Mikkelissä syksyllä 1996. Tältä osin mahdolliset vuosilomasaatavat vanhenevat 31.12.1999.
Lausunto TN 1360-99

Työneuvoston lausunto TN 1359-99 (19/98) Työneuvoston lausunto X:ään sovellettavasta työaikalaista ja varallaolosta. Annettu Espoon käräjäoikeuden pyynnöstä 17 päivänä kesäkuuta 1999. Espoon käräjäoikeudessa on vireillä riita-asia, jossa kantajana on X ja vastaajina Hugo ja Maria Winbergin säätiö sekä Esbo svenska diakoniförening rf.
Lausunto TN 1359-99

Työneuvoston lausunto TN 1358-99 (1/99) SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko työnantajan menettely ollut vuosilomalain mukaista, kun työntekijöiden vuosiloma on määrätty alkamaan työntekijöiden vapaapäivänä.  Lausuntopyynnössä kuvatussa tapauksessa tehtaan (UMP-Kymmene Oyj Rosenlew) työntekijät työskentelevät paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaisessa työaikamuodossa, joka on yksilöity numerolla 27.
Lausunto TN 1358-99

Työneuvoston lausunto TN 1357-99 (17/98) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta myyntityötä tekevään X:ään ja matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 15 päivänä huhtikuuta 1999.Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko työaikalakia sovellettava X:n työhön Tyylikoru Oy:n palveluksessa ja missä määrin matkustamiseen käytetty aika luetaan työaikaan sisältyväksi.
Lausunto TN 1357-99

Työneuvoston lausunto TN 1356-99 (14/98) AKAVA ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa työaikalain (605/1996) 31 ja 32 §:ssä säädetyn viikoittaisen vapaa-ajan järjestämisestä ja viikoittaisesta vapaa-ajasta poikkeamisesta.
Lausunto TN 1356-99

Työneuvoston lausunto TN 1355-99 (15/98) Kymen työsuojelupiiri on pyytänyt, että työneuvosto vahvistaisi vakuutusoikeuden lainvoimaisen päätöksen perusteella, että X:n työskennellessä Itä-Savo Oy:n palveluksessa 11.1.1993-16.12.1994 oli kyseessä työsuhde. Lisäksi työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, ovatko ajalla 11.1.1993-16.12.1994 kertyneet vuosilomalakiin ja työaikalakiin perustuvat saatavat vanhentuneet vai voidaanko vanhentumisajan tulkita alkavan vakuutusoikeuden lainvoimaisesta päätöksestä 28.5.1998.
Lausunto TN 1355-99

Työneuvoston lausunto TN 1354-99 (8/98) Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko työaikalakia (605/1996) sovellettava helikopterilentäjien työhön.
Lausunto TN 1354-99

1998

Työneuvoston lausunto TN 1353-98 (10/98) Turunseudun käräjäoikeus on pyytänyt työneuvoston lausuntoa työaikalain (605/1996) 38 §:n soveltamisesta eli siitä, sovelletaanko kahden vuoden pituista kanteen nostamisaikaa saatavaan, jota koskeva kanne olisi vanhan työaikalain (604/1946) mukaan tullut nostaa vuoden 1996 lopussa.
Lausunto TN 1353-98

Työneuvoston lausunto TN 1352-98 (9/98) STTK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain (951/1977) ja työaikalain (605/1996) soveltamisesta D:n avustajana toimineen X:n työsuhteeseen.
Lausunto TN 1352-98

Työneuvoston lausunto TN 1351-98 (5/98) Oulun työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa vuosilomalain 3 §:n 5 momentin 12 kohdan ja lain 19 §:n 1 momentin tarkoituksesta.
Lausunto TN 1351-98

Työneuvoston lausunto TN 1350-98 (6/98) Oulun käräjäoikeudessa vireillä ollut työsuhteesta johtuvia saatavia koskeva riita-asia L 97/6203, jossa kantajana on X ja vastaajana Lamujoen Perhekodit Oy.
Lausunto TN 1350-98

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa Suomen Ekonomiliiton lausuntopyynnön perusteella siitä, onko KPMG Wideri OY AB:n teettämään työhön sovellettava työaikalakia.
Lausunto TN 1349-98

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Ilmailulaitos on pyytänyt Liikelaitosten työnantajayhdistys ry:tä puolestaan pyytämään työneuvoston lausuntoa työaikalain 27 §:n mukaisen vuorotyön määritelmästä.
Lausunto TN 1348-98

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, miten työaikalain 17 §:n 1 ja 2 momenttia on tulkittava lisä- ja ylitöitä laskettaessa, kun säännöllinen työaika on työaikalain 9 §:n, 10 §:n tai 12 §:n nojalla sovittu tai 14 §:n mukainen säännöllinen työaika ja tämä säännöllinen työaika on keskimäärin lyhyempi kuin 40 tuntia viikossa.
Lausunto TN 1347-98

Työneuvoston lausunto TN 1346-98 (34/97) Työtuomioistuin pyytää työneuvoston lausuntoa siitä, tuleeko Osuuskauppa Keskimaan maksama tulospalkkio vuosilomalain 7 §:n nojalla ottaa huomioon vuosilomapalkkaa ja –korvausta maksettaessa.
Lausunto TN 1346-98

Työneuvoston lausunto TN 1345-98 (13/97) SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, voidaanko GWS Perlos Oy:n Joensuun muovitehtaan esiasettajilla teettää yötyötä työaikalain (604/1946) 13 §:n 2 kohdan perusteella sellaisena, kun se on laissa 1351/1988 ja työaika-lain (605/1996) 26 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella vielä kello 01.00 jälkeen.
Lausunto TN 1345-98

Työneuvoston lausunto TN 1344-98 (22/97) Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt Suomen Poliohuolto r.y:n esityksestä työneuvoston lausuntoa siitä, sovelletaanko Kaislarantakodissa työntekijöiden päivä- ja yötyöhön työaikalakia sekä sitä, voiko työnantaja vastoin työntekijöiden mielipidettä katsoa yövuorot työaikalain 5 §:n mukaiseksi varallaoloajaksi.
Lausunto TN 1344-98