Laskelmat ja mallit

Sektorikohtaiset laskelmat, skenaariotulokset ja politiikkatoimien vaikutusarviot perustuvat pääsääntöisesti asiantuntijalaitosten laskelmiin ja malleihin. Suomen kahdeksannen maaraportin luvussa 5.8 on kuvaukset menetelmistä ja malleista. Maaraportilla raportoidaan ilmastosopimuksen kansallisesta toimeenpanosta ja sen avulla seurataan myös Kioton pöytäkirjan osapuolten edistymistä pöytäkirjan velvoitteiden noudattamisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvan skenaariovalmistelun osalta keskeisimmät tietolähteet ovat Tilastokeskuksen julkaisemat kansalliset energiatilastot, Eurostatin energiatilastot sekä kansallinen kasvihuonekaasuinventaario. Lisäksi käytetään laajasti muuta tilastotietoa, joita julkaisevat esim. Energiateollisuus ry, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja muut yhdistykset ja etujärjestöt.

Arvioidessaan tulevien vuosien kehitystä omalla vastuualueellaan työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää runsaasti muita raportointeja, tutkimustuloksia, selvityksiä ja arvioita. Osa selvityksistä teetetään skenaariovalmistelua varten, osa on syntynyt ministeriöiden tai toisten tahojen muissa hankkeissa. Selvitysten ja arvioiden tekijöitä ovat esim. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (LUKE), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Motiva, eri konsultit ja korkeakoulut. Ministeriöt teettävät myös paljon yhteisiä selvityksiä muun muassa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) koordinoimana ja rahoittamana.

Eri energia- ja ilmastoraportointeja varten TEM kokoaa omat ja muilta ministeriöiltä saadut tulokset ja tiedot ja laskee niistä kokonaisenergiataseen ja kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän. TEM hyödyntää tehtävään Excel-taulukkolaskentaa, jolla tuotetaan energiankulutus sektoreittain, energiatarjonnan rakenteet sekä erinäisiä tunnuslukuja kuten uusiutuvan energian osuus loppukulutuksessa. Aineisto kattaa vain Suomen.

Kustannuslaskenta ja ympäristövaikutusarviot teetetään konsulteilla ja asiantuntijalaitoksilla kuten VTT, SYKE ja THL.

Lisätietoja: Bettina Lemström