Laskelmat ja mallit

Sektorikohtaiset laskelmat ja skenaariotulokset perustuvat pääsääntöisesti asiantuntijalaitosten laskelmiin ja malleihin. Suomen seitsemännen maaraportin luvussa 5.8 on lyhyet kuvaukset menetelmistä ja malleista. Maaraportilla raportoidaan ilmastosopimuksen kansallisesta toimeenpanosta ja sen avulla seurataan myös Kioton pöytäkirjan osapuolten edistymistä pöytäkirjan velvoitteiden noudattamisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvan skenaariovalmistelun osalta keskeisimmät tietolähteet ovat Tilastokeskuksen julkaisemat kansalliset energiatilastot, Eurostatin energiatilastot sekä kansallinen kasvihuonekaasuinventaario. Lisäksi käytetään laajasti muuta tilastotietoa, joita julkaisevat esim. Energiateollisuus ry, Luonnonvarakeskus, Öljy ja biopolttoaineala ry ja muut yhdistykset ja etujärjestöt.

Arvioidessaan tulevien vuosien kehitystä omalla vastuualueellaan työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää runsaasti muita raportointeja (esimerkiksi kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja sen yhteydessä tehdyt selvitykset), tutkimustuloksia, selvityksiä ja arvioita. Osa selvityksistä teetetään skenaariovalmistelua varten, osa on syntynyt ministeriöiden tai toisten tahojen muissa hankkeissa. Selvitysten ja arvioiden tekijöitä ovat esim. VTT, SYKE, Luonnonvarakeskus, VATT, Motiva, Adato, eri konsultit ja korkeakoulut.

TEM kokoaa omat ja muilta ministeriöiltä saadut tulokset ja tiedot ja laskee niistä kokonaisenergiataseen ja kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän. TEM hyödyntää tehtävään Excel-taulukkolaskentaa, jolla tuotetaan energiankulutus sektoreittain, energiatarjonnan rakenteet sekä erinäisiä tunnuslukuja kuten uusiutuvan energian osuus loppukulutuksessa. Aineisto kattaa vain Suomen.

Kustannuslaskenta ja ympäristövaikutukset arvioidaan erillään mainitusta Excel-taulukkolaskennasta. Nämä tarkastelut teetetään asiantuntijalaitoksilla kuten VTT, VATT ja SYKE. Tiedot energia- ja ilmastostrategian skenaariolaadinnassa käytetyistä selvityksistä on koottu strategian taustaraportin lähdeluetteloon.