Aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan lainsäädännöstä annettava selonteko 

Alueiden kehittämisen ja sen lainsäädännön kokonaisuuden toimeenpanon seurantaa varten eduskunnalle annetaan selonteko kevätkaudella 2025.

Selonteon tarkoituksena on arvioida ja kuvata alueiden kehittämisen ja sen lainsäädännön kokonaisuuden toimeenpanoa ja arvioida sen toimivuutta ja rahoituksen vaikuttavuutta tulevien lainsäädäntöuudistusten pohjaksi. EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta tarvitaan tietoa myös vuonna 2028 alkavan uuden ohjelmakauden lainsäädännön valmistelun tueksi. 

Selonteossa huomioidaan keskeiset toimintaympäristön muutokset ja aluekehittämisen tunnistetut kehittämiskohteet. Tavoitteena on lisätä aluekehittämisjärjestelmän johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Valmisteilla olevan aluehallintouudistuksen myötä tarkastellaan myös nykyisen hallintojärjestelmän toimivuutta toimeenpanosta saatujen kokemusten näkökulmasta.

Alueiden kehittämisen järjestelmän toimivuudesta ja rahoituksen vaikuttavuudesta kerätään kokemuksia, seuranta- ja arviointitietoa muun muassa alueiden kehittämisen keskusteluihin liittyvän prosessin sekä ohjelmien ja sopimuksellisen kehittämisen kautta.

Valmistelu on käynnistetty maaliskuussa 2024.  Selonteon valmistelua varten on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on tuoda näkökulmia aluekehittämisen lainsäädännöstä laadittavan selonteon valmisteluun sekä analysoida aluekehittämisestä laadittujen arviointien johtopäätöksiä ja nostaa esille kehittämisehdotuksia. Valmisteluryhmä vastaa myös selonteon laadintaan liittyvästä eri tahojen näkökulmien yhteensovittamisesta. Työryhmässä on mukana ministeriöiden, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten sekä Kuntaliiton edustajia. Valmistelua tukevat myös Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE) ja AUNEn valmisteluverkosto.

Asettamispäätös
Tutustu hanketietoihin

Lisätiedot:
Petra Stenfors, Milla Ohrankämmen ja Pirkko Jukka