Innovatiiviset kaupungit ja yhteisöt ekosysteemien rakentajina

Kaupunki Tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti vetovoimaisia ja kasvua luovia innovaatioympäristöjä vuoteen 2030 mennessä. Kehittämiskokonaisuuteen kuuluvat valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimukset sekä innovaatio- ja osaamisverkostot. Molempia innovaatiopolitiikan välineitä toteutetaan Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 osarahoituksella.    

Valtion sekä yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien väliset innovaatioekosysteemien kehittämistä koskevat sopimukset vuosiksi 2021-2027 sisältävät keskeiset strategiset ja yhteisesti sovitut painopistealueet kasvuekosysteemien vauhdittamiseksi. Kaupunkien yhdessä keskeisten paikallisten TKI-toimijoiden kanssa valitsemat temaattiset kasvun kärjet istuvat erinomaisesti Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteisiin vihreän siirtymän ja digitaalisuuden edistämiseksi. 

Kaupungeissa panostetaan yhteiskehittämiseen – erityisesti tutkimuksen ja yritysten tiiviimpään yhteistyöhön - uusien ideoiden ja innovatiivisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Kaupungeilla on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia, esimerkiksi isojen tulevaisuusinvestointien systemaattinen hyödyntäminen innovaatioiden kehitysalustoina. Kaupunkien odotetaan omilla toimenpiteillään tukevan myös paikallisten innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien kehitystä meneillään olevissa Business Finlandin kestävää kasvua ja vihreää siirtymää tukevien ohjelmien rahoitushauissa. 

Ekosysteemisopimusten toimenpiteillä edistetään: 

 • Innovaatio- ja kokeiluympäristöjä
 • Kaupunkikehityshankkeita ja julkisia hankintoja innovaatiotoiminnan kehitysalustoina
 • Yhteiskäyttöisiä tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuureja
 • Startup-yhteisöjä ja uusien liiketoimintaekosysteemien syntymistä
 • Paikallisen osaamisen vahvistamista ja uudistamista

Toimintamallina:

 • Valtion ja yliopistokaupunkien välinen pitkäjänteinen kumppanuus
 • Strategiset kehittämisen kärjet
 • Yritysten ja oppilaitosten sekä kaupunkien välinen tiivis paikallinen yhteistyö
 • Kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen valituissa teemoissa
  - Temaattiset vetovastuut   
  - Innovaatio- ja osaamisverkostot   

Kansallisena tavoitteena on myös vahvistaa osaamiskeskittymien välistä yhteistyötä kasvuekosysteemien kehittämisessä. Kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön on erikseen varattu resursseja yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungeille (ns. temaattiset vetovastuut) sekä alueellisten TKI-toimijoiden yrityslähtöiseen yhteistyöhön osana valtakunnallista Innovaatio- ja osaamisverkostot -osiota. 

Innovaatio- ja osaamisverkostot -osio kannustaa paikallisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään alueiden väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Teema täydentää yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien omia älykkään erikoistumisen strategioita osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi.

Kokonaisuutta kehittää ja seuraa kansallinen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, kaupungit, korkeakoulut, elinkeinoelämä (Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Suomen Yrittäjät), Business Finland, ELY-keskukset, maakunnan liitot ja muut TKI-toimijat. 

Innokaupungit 

Lisätietoja:

Mika Pikkarainen, Olli Voutilainen