Ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu

Ydinvastuusta säädetään Ydinvastuulaissa (484/1972), jonka perusteella Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu Suomessa sivulliselle aiheutuneesta vahingosta. Ydinvastuulain ajantasaisuudesta ja kehittämisestä, kansainväliset sopimukset huomioon ottaen, vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomi kuuluu vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa tehtyyn yleissopimukseen (SopS 20/1972) ja sitä täydentävään Brysselin lisäyleissopimukseen vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla (SopS 4/1977).

Lisäksi Suomi on liittynyt niin sanottuun Wienin yhteispöytäkirjaan (SopS 98/1994). Yhteispöytäkirjalla on sovittu tietyistä ydinvastuuseen liittyvistä kysymyksistä Pariisin yleissopimukseen liittyneiden valtioiden ja sellaisten valtioiden, jotka ovat liittyneet Wienin yleissopimukseen korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla, välillä. Kyseisissä kansainvälisissä sopimuksissa on sovittu ydinvastuujärjestelmässä noudatettavista perusperiaatteista.

Suomessa sijaitsevan, energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan tämän lain mukaisen vastuun enimmäismäärä samasta ydintapahtumasta johtuneista, muualla kuin Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on 1,2 miljardia euroa. Suomessa sijaitsevan, muun kuin energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan tämän lain mukaisen vastuun enimmäismäärä samasta ydintapahtumasta johtuneista, muualla kuin Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on 250 miljoonaa euroa. Laitoksenhaltijan on otettava enimmäisvastuun kattamiseksi vakuutus.

Vastuun enimmäismäärä ydinpolttoaineen ja muun ydinaineen kuljetuksen aikana muualla kuin Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on 80 miljoonaa euroa. Tästä enimmäismäärästä korvataan muita kuin kuljetusvälineeseen kohdistuneita ydinvahinkoja enintään 80 miljoonaa euroa.

Suomi on liittynyt kansainvälisiin sopimuksiin, joiden nojalla sopimusvaltiot korvaavat vahinkoja siltä osin kuin ne ylittävät laitoksenhaltijan vastuun määrän. 
 
Suomalaiset vahingonkärsijät voivat saada korvauksia myös vahingoista, jotka ovat aiheutuneet muualla kuin Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen toiminnasta. Tämä edellyttää sitä, että laitos sijaitsee valtiossa, joka on liittynyt edellä tarkoitettuihin sopimuksiin.

 

Lisätietoja: Juho Korteniemi

Muualla verkossa