Aluekehittäminen on yhteistyötä

Aluekehittäminen on ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen perustuvaa laaja-alaista ja monitasoista toimintaa, joka pyrkii edistämään hyvinvointia maan eri alueilla. Aluekehittämisessä eri hallinnonalojen ja maakuntien tavoitteita ja toimia tarkastellaan kokonaisuutena sekä valtakunnallisesta että alueiden näkökulmasta. Tämä sisältää sekä erityiset aluekehittämisen toimet ja resurssit että näkökulman siitä, että yhteiskunnallisella päätöksenteolla (eri sektoreilla) on vaikutuksia aluekehittämiseen.

Valtioneuvoston aluekehittämistä koskeva päätös toimii hallituskauden pituisena yhteisenä aluekehittämisen strategiana. Aluekehittämispäätös sisältää hallitusohjelman pohjalta valtion yhteen sovitetut alueiden kehittämisen tavoitteet, joihin ministeriöt sitoutuvat. Aluekehittämispäätös valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, alueiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Aluekehittämisestä vastaavien viranomaisten keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä tälle yhteistyölle ja yhteisen tahtotilan muodostamiselle.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alueiden kehittämisestä ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta.

Maakuntien liitot toimivat aluekehittämisviranomaisina maakunnissa. ELY-keskukset edistävät osaltaan alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

Alueiden kehittämisen tavoitteet, viranomaisten tehtävät ja ohjelmat on määritelty laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014).

Hankesivu: Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan lainsäädännön uudistaminen (TEM035:00/2019)

Lisätietoja: Tapani Mattila, Mikko Härkönen

Nykyinen aluekehittämisjärjestelmä

Aluekehittämisjärjestelmä kuvana. Sivun tekstissä selitettynä.