Energiayhteisöillä edistetään uusiutuvan sähkön tuotantoa ja jakelua

Sähkönkäyttäjien rooli sähköjärjestelmässä on kasvanut vihreän siirtymän myötä. Vuoden 2021 alussa tuli voimaan asetusmuutos, jonka perusteella yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset voivat muodostaa energiayhteisöjä. Energiayhteisöt voivat hyödyntää tuottamansa sähkön ja jakaa sitä yhteisön jäsenten kesken. 

Energiayhteisöillä kannustetaan sähkön käyttäjiä investoimaan uusiutuvaan energiaan sekä edistetään uusien toimintatapojen käyttöönottoa, kuten kulutusjoustoon osallistumista.

Tiedote 22.12.2020: Energiayhteisöt helpottamaan itse tuotetun sähkön jakamista naapurustossa

Työryhmä selvitti keinoja, miten edistää energiayhteisöjen käyttöä sähkömarkkinoilla

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syksyllä 2022 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää energiayhteisöjen sääntelyn jatkokehitystarpeita.  Selvitys koski erityisesti energiayhteisömääritelmän laajentamista sekä sitä, miten hajautetut energiayhteisöt voisivat aiempaa paremmin palvella kuluttajien mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille. 

Työryhmä julkaisi raporttinsa 27.4.2023.

Nykyisen lainsäädännön mukaan energiayhteisön jäsenten sähkönkäyttöpaikan on oltava samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä ja se on liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla liittymällä. 

Työryhmä suosittelee hajautettujen energiayhteisöjen ja aktiivisten asiakkaiden energian jakamisen helpottamista koko Suomen alueella. Hajautetun virtuaalisen energiayhteisön jäsenet voisivat sijaita missä päin Suomea tahansa. Hajautettu virtuaalinen energiayhteisö hyödyntäisi sähkönjakelussa julkista sähköverkkoa. 

Selvityksessä arvioitiin myös erillisten sähkönjakelulinjojen käyttökelpoisuutta kansalaisten energiayhteisöille. Erillisellä linjalla tarkoitetaan sähkönjakelua, jossa jaeltava sähkö on tuotettu pienimuotoisessa sähköntuotannossa. Tämä on mahdollista tälläkin hetkellä, mutta erilliseen linjaan liittyy useita rajoituksia. Työryhmä teki erilaisia ehdotuksia erillisten linjojen laajempaan hyödyntämiseen, mutta sillä varauksella, että vaikutuksia olisi selvitettävä lisää ennen lainsäädäntömuutoksiin ryhtymistä.

Työryhmän puheenjohtaja oli erityisasiantuntija Elina Hautakangas työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmässä oli niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus.

Tiedote 28.4.2023: Työryhmä selvitti energiayhteisöjen käytön edistämisestä sähkömarkkinoilla 

Energiayhteisötyöryhmän loppuraportti: Energiayhteisöt ja erilliset linjat

Lisätiedot:
ylitarkastaja Tatu Pahkala