Alueiden kehittämisen painopisteet

Valtioneuvosto päättää hallituskausittain valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös). Aluekehittämispäätöksellä ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista. Maakuntien liitot huomioivat aluekehittämispäätöksen omissa strategioissaan yhteistyössä kuntien, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Aluekehittämispäätöksen valmistelee hallituskauden alussa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden aluekehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa. 

Aluekehittämispäätös sisältää kehittämisen tavoitteet ja linjaukset tavoitteiden toteuttamiseksi eri hallinnonaloilla. Työ- ja elinkeinoministeriö laatii yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa toimenpiteiden täsmentämiseksi hallituskauden kuluessa päivitettävän toimeenpanosuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin eri hallinnonalojen toimet.

Aluekehittämispäätöksen ja sen toimeenpanosuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa ohjaa alueiden uudistumisen neuvottelukunta.

Aluekehittämispäätös 2024–2027

Valtioneuvoston 27.3.2024 hyväksymällä aluekehittämispäätöksellä Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet linjataan alueiden omiin vahvuuksiin ja tasapainoiseen aluekehittämiseen nojaavan politiikan tavoitteista, jotka kytkeytyvät hallitusohjelmaan. Vahva ja välittävä Suomi rakentuu erilaisten alueiden elinvoimaisuudesta ja toisiaan tukevasta, yhteisestä menestyksestä.

Petteri Orpon hallituksen aluekehittämispäätöksessä painopisteet on jäsennetty kolmeen kokonaisuuteen:

  • Kestävä elinvoima ja investoinnit 
  • Hyvinvoiva väestö ja yhteisöt 
  • Vetovoimainen elinympäristö ja monimuotoinen luonto 

Kokonaisturvallisuus, kansainvälisyys sekä aluelähtöisyys ovat kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia näkökulmia. Aluekehityksen ja painopisteiden kehittämisen edellytyksinä ovat alueiden saavutettavuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys sekä osaaminen ja sivistys, joita ilman useimpia painopisteiden tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa. Kullekin painopisteelle on muodostettu tavoitetila, sekä tätä hallituskautta koskevat tavoitteet. 

Aluekehittäminen on poikkihallinnollista ja vuorovaikutteista työtä erilaisten alueiden elinvoiman vahvistamiseksi. Aluekehittämispäätöksessä painotetaan vuorovaikutuksen lisäämisen merkitystä valtioneuvoston sisällä, valtion ja maakuntien välillä, maakunnissa sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä järjestöjen ja kansalaisten kesken. Lisääntyvän vuorovaikutuksen kautta edistetään aluekehittämisen vaikuttavuutta.

Julkaisu: Valtioneuvoston aluekehittämispäätös 2024-2027: Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet

Lisätietoja: Petra Stenfors