Alueiden kehittämisen painopisteet

Valtioneuvosto hyväksyy valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet (aluekehittämispäätös) hallituskaudelleen. Aluekehittämispäätös sisältää keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet ja jotka huomioidaan kunkin hallinnonalan ohjauksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa aluekehittämisen kokonaisuuden koordinoinnista kansallisella tasolla.

Aluekehittämispäätös 2020-2023

Valtioneuvoston 19.3.2020 hyväksymällä aluekehittämispäätöksellä luodaan edellytyksiä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Sillä myös turvataan asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomen kaikilla alueilla.

Aluekehittäminen pohjautuu viiteen painopisteeseen, joissa kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  2. Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
  3. Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
  4. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
  5. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy

Alueiden kehittäminen on poikkihallinnollista ja vuorovaikutteista työtä erilaisten alueiden elinvoiman vahvistamiseksi. Aluekehittämispäätöksessä painotetaan vuorovaikutuksen lisäämisen merkitystä valtioneuvoston sisällä, valtion ja maakuntien välillä, maakunnissa sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä järjestöjen ja kansalaisten kesken. Lisääntyvän vuorovaikutuksen kautta edistetään alueiden kehittämisen vaikuttavuutta.

Aluekehittämispäätös on valmisteltu yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriöt laativat yhdessä maakuntien liittojen kanssa toimeenpanosuunnitelman, joka määrittelee askelmerkkejä hallituskauden aluekehittämistoimille. Toimeenpanosuunnitelmassa tullaan huomioimaan koronavirusepidemian vaikutukset alueiden kehitykselle. Päätöksen seurannasta vastaa alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE), jonka puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Julkaisu: Aluekehittämispäätös 2020-2023: Kestävät ja elinvoimaiset alueet

Valmistelutyön tueksi ja rikastamiseksi ulkopuolisilla ideoilla ja näkemyksillä TEM kutsui koolle asiantuntijaryhmän, jolla on monipuolinen ja laaja, tutkimustyöhön perustuva kokemus eri tyyppisten alueiden kehityksestä. Asiantuntijaryhmältä tilattiin aluekehittämispäätöksen valmistelun tueksi työpaperi, joka valmistui elokuussa 2019.

Aluekehittämispäätöksen valmistelun työpaperi

Twitterissä keskusteluun voi osallistua aihetunnisteella #alke2020.

Lisätietoja: Mikko Härkönen