Alueiden kehittämisen painopisteet

Valtioneuvosto hyväksyy valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet (aluekehittämispäätös) hallituskaudelleen. Aluekehittämispäätös sisältää keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet ja jotka huomioidaan kunkin hallinnonalan ohjauksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa aluekehittämisen kokonaisuuden koordinoinnista kansallisella tasolla.

Aluekehittämispäätös 2020–2023

Valtioneuvoston 19.3.2020 hyväksymällä aluekehittämispäätöksellä luodaan edellytyksiä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Sillä myös turvataan asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomen kaikilla alueilla.

Aluekehittäminen pohjautuu viiteen painopisteeseen, joissa kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  2. Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
  3. Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
  4. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
  5. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy

Alueiden kehittäminen on poikkihallinnollista ja vuorovaikutteista työtä erilaisten alueiden elinvoiman vahvistamiseksi. Aluekehittämispäätöksessä painotetaan vuorovaikutuksen lisäämisen merkitystä valtioneuvoston sisällä, valtion ja maakuntien välillä, maakunnissa sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä järjestöjen ja kansalaisten kesken. Lisääntyvän vuorovaikutuksen kautta edistetään alueiden kehittämisen vaikuttavuutta.

Julkaisu: Aluekehittämispäätös 2020-2023: Kestävät ja elinvoimaiset alueet

Aluekehittämispäätöksen 2024–2027 valmistelu

Uusi aluekehittämispäätös valmistellaan Orpon hallituksen ensimmäisen vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää aluekehittämispäätöksen 2024–2027 valmistelusta

Lisätietoja: Petra Stenfors