Työsopimus ja työsuhde

 Työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojelun periaate. Tästä syystä työlainsäädännössä on monia säännöksiä, joista ei voi poiketa työntekijän vahingoksi.

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki. Sitä sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työsuhteessa tehtävään työhön työn laadusta riippumatta. Virkamiesten palvelussuhteista on säädetty erikseen.

Tärkeimpiä yksittäisen työntekijän työsuhteessa sovellettavia lakeja ovat:

  • työsopimuslaki (sisältää muun muassa perhevapaata koskevan sääntelyn)
  • työaikalaki
  • vuosilomalaki
  • opintovapaalaki ja
  • yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki.

Työsopimuslain ja muun työlainsäädännön soveltaminen edellyttää, että henkilö työskentelee työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena. Hänen on siis oltava työsuhteessa eikä hän voi toimia esimerkiksi yrittäjänä. Nuoriin työntekijöihin sovelletaan lisäksi muun muassa nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Lisäksi Suomeen työhön lähetetyistä työntekijöistä on säädetty erikseen. Myös työntekijän työsuhteen jatkumisesta varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisen aikana on säädetty erikseen. Merimiesten työsuhteista, työajasta ja vuosilomasta on säädetty merityölainsäädännössä. Lisätietoja edellä mainituista löytyy asianomaisilta alasivuilta.

Etätyö

Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyö on yksi tapa organisoida työn tekemistä. Seuraavissa linkeissä on lisätietoja etätyöstä.

Julkaisuja

Lisätietoja

Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner, Elli Nieminen, Anette Laiho