Energia- ja ilmastopolitiikan skenaarioiden valmistelu

Energia- ja ilmastopolitiikan skenaarioita valmisteltaessa kukin sektoriministeriö vastaa oman sektorinsa arvioinneista. Ministeriöt arvioivat itse oman sektorinsa kehityksen ja/tai teettävät ulkopuolisilla asiantuntijoilla sektoria koskevat tarvittavat selvitykset. Jotta sektoritarkastelut olisivat yhteneväiset ja kuvaisivat samaa kehityskulkua, ministeriöt tekevät tiivistä yhteistyötä. Viime hallituskausina ministeriöt ovat teettäneet asiantuntijalaitoksilla yhteisiä selvityksiä, joissa mallinnetaan Suomen energiataseiden ja kasvihuonekaasupäästöjen ja –poistumien kehitystä seuraavien vuosikymmenien aikana. Nämä yhteiset selvitykset toimivat yhdessä sektoriselvitysten kanssa energia- ja ilmastopolitiikan tietoperustana.

Ministeriöiden välinen työnjako

Skenaariolaskennassa päästö- ja energiankäyttösektorit sekä vastuu eräistä muista tiedoista jakaantuvat ministeriöiden välillä seuraavasti:

Työ- ja elinkeinoministeriö:

 • Teollisuus
 • Sähkönkulutus
 • Energian kokonaiskäyttö
 • Sähkön ja kaukolämmön hankinta

Ympäristöministeriö:

 • F-kaasujen päästöskenaariot
 • Jätesektori: jätteenpolttomäärät, kaatopaikkapäästöt, jäteveden ja kompostoinnin päästöt
 • Rakennukset: rakennusvolyymi, lämmitystarve, lämmityslähteet ja näiden muutokset
 • Työkoneiden energiakäyttö

Maa- ja metsätalousministeriö:

 • Maankäyttösektorin päästöt ja poistumat
 • Maatalouden ei-energiaperäiset päästöt
 • Maatalouden energiankäyttö

Liikenne- ja viestintäministeriö:

 • Tie-, vesi-, lento- ja raideliikenteen energiankäyttö ja päästöt

Valtiovarainministeriö:

 • Talouskasvu
 • Verotus

Lisätietoja: Petteri Kuuva