Energia- ja ilmastopolitiikan skenaarioiden valmistelu

Energia- ja ilmastopolitiikan skenaarioita valmisteltaessa kukin sektoriministeriö vastaa oman sektorinsa arvioinneista. Jotta sektoritarkastelut olisivat yhteneväiset ja kuvaisivat samaa kehityskulkua, ministeriöt tekevät tiivistä yhteistyötä.

Energia- ja ilmastostrategian skenaarioiden valmistelua varten on toiminnassa virkamiesten skenaariojaos. Skenaariojaos valmistelee yleisen skenaariokehikon, johon on koottu skenaarioiden lähtökohdat. Skenaariokehikossa kuvataan tärkeimmät tulevaisuutta määrittelevät tekijät kuten väestökasvu, talouden kehitys, energiahintojen kehitys jne.

Kukin ministeriö arvioi itse oman sektorinsa kehityksen ja/tai teettää asiantuntijalaitoksilla sektoria koskevat tarvittavat selvitykset. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi valmistelutyön ja kokoaa tiedot yhteen.

Ministeriöiden välinen työnjako

Skenaariolaskennassa päästö- ja energiankäyttösektorit sekä vastuu eräistä muista tiedoista jakaantuvat ministeriöiden välillä seuraavasti:

Työ- ja elinkeinoministeriö:

 • Teollisuus
 • Sähkönkulutus
 • Energian kokonaiskäyttö
 • Sähkön ja kaukolämmön hankinta

Ympäristöministeriö:

 • F-kaasujen päästöskenaariot
 • Jätesektori: jätteenpolttomäärät, kaatopaikkapäästöt, jäteveden ja kompostoinnin päästöt
 • Rakennukset: rakennusvolyymi, lämmitystarve, lämmityslähteet ja näiden muutokset
 • Työkoneiden energiakäyttö

Maa- ja metsätalousministeriö:

 • Maatalouden ei-energiaperäiset päästöt
 • Biomassamäärät
 • Maatalouden energiankäyttö

Liikenne- ja viestintäministeriö:

 • Tie-, vesi-, lento- ja raideliikenteen energiankäyttö ja päästöt
 • Polttoaineiden bio-osuudet

Valtiovarainministeriö:

 • Talouskasvu

Lisätietoja: Petteri Kuuva