Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-haku energiainvestointituille 

Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan lisätyn REPowerEU-luvun mukaisia puhtaan siirtymän investointeja, joiden tavoitteena on edistää Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä edistämällä uusien puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa energiatuotannossa sekä – käytössä ja/tai lisäämällä vedyn tuotannon ja varastoinnin kehittämistä kaupallisessa mittakaavassa. Puhtaan siirtymän investointeihin on varattu yhteensä 54,5 miljoonaan euroa.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa.

Tuettavat hankkeet

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman neljäs REPowerEU –hakukierros kohdistuu puhtaan siirtymän energiainvestointeihin. Suomen REPowerEU-luvun mukaisesti tukea voidaan kohdistaa demonstraatiovaiheessa olevien suuremman kokoluokan uusiutuvan energian hankkeille, joissa painopisteenä on tekninen toteutettavuus ja/tai hankkeille uusiutuvan vedyn tuotantoa varten. Hankkeiden on valmistuttava 30 kesäkuuta 2026 mennessä. 

Tuettaviin hankkeisiin voi sisältyä:

 • Liikenteen uusiutuvat polttoaineet (sähköpolttoaineet ja biopolttoaineet), 
 • polttoon perustumattomaan lämmön tuotantoon, 
 • muihin uusiutuvan energian hankkeisiin kuten suuremman kokoluokan kestävää biokaasua tuottaviin hankkeisiin (pois lukien biokaasun jakelu ja siirto), suuret aurinkoenergiahankkeet ja energian varastointia edistävät hankkeet,
 • tärkeät Euroopan yhteistä etua koskevat (IPCEI) vetyhankkeet
 • muihin kansallisiin vety investointeihin

Tuen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1112/2021.

Hakukierroksella tuetaan ainoastaan yli viiden miljoonan hankkeita.

Tuen myöntäminen perustuu investointityyppikohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa arvioidaan investointien vaikuttavuus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Vertailussa huomioidaan erityisesti hankkeiden osallistuminen uusiutuvan energian ja vedyn käytön lisäämiseen sekä teknologioiden pitkän aikavälin kehittämiseen ja kaupallistamiseen.  

Erityisesti vertailussa tarkastellaan hankkeiden

 • energia- ja päästövaikutuksia,
 • kustannustehokkuutta,
 • toteutettavuutta,
 • hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa,
 • teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä
 • hankkeiden muita vaikutuksia.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta tai tuella rahoitettavaa rajattua osuutta hankkeesta ei saa aloittaa ennen tuen hakemista. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisten energiainvestointien erityiset tukikelpoisuusehdot ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen

Tuettavien hankkeiden tulee olla ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia. Hankkeet eivät saa sisältää toimia, jotka sisältyvät Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (2021/0317) liitteessä määriteltyyn poissulkemisluetteloon. Hankkeiden tulee noudattaa Euroopan Unionin ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. Tarkempaa tietoa on saatavissa hakuohjeista.

Tuen myöntämiseen ja käyttöön liittyy myös muita erityisiä ehtoja sekä tuen saajalle asetettavia velvollisuuksia, jotka on määritelty asetuksessa ja tarkemmin kuvattu hakuohjeissa.

Hakeminen

Neljännen REPowerEU-hakukierroksen osalta hakemus on toimitettava viimeistään 29.2.2024. Huom. Business Finlandin asiointipalvelussa on käyttökatko 29.2. klo 18-00, mikäli tästä syystä ette pysty toimittamaan hakemusta, voi sen poikkeuksellisesti toimittaa vielä 1.3.2024. Rahoitushakemus voidaan jättää Business Finlandin Asiointipalvelussa. Hakemuksen jättäminen on mahdollista 29.1.2024 alkaen.

Business Finlandin asiointipalvelun käyttötuki on auki arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00, p. 029 469 5800.

Rahoitusta haetaan hakemuksella energiatuki -investointihanke. Hakemuksen kohdassa RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma valitaan hakutunnus RRF – Energiainvestointituki. Hakemukseen liitetään erillinen RRF-tukihakemuslomake sekä tukihakemuslomakkeessa ja ohjeissa mainitut liitteet.

Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

Hakuohjeet (päivitetty 26.1.2024)

Hakulomake

Lue lisää hausta

Linkki tiedotteeseen 29.1.2024 

Lisätietoja RRF-energiainvestointituesta ja aikaisemmista hauista löydät Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: Rahoitetut RRF-energiainvestointitukihankkeet.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Irene Heikkilä, TEM,  p. 029 504 7158
erityisasiantuntija Daniela Karlsson, TEM, p. 029 504 7371
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi