Varastot ja valmiussuunnittelu turvaavat energiahuollon

Suomen hajautettu, monipuolinen ja tehokas energian tuotanto on energiahuollon varmuuden perusta. Tuontipolttoaineiden varastoinnilla ja varautumis- ja valmiussuunnitelmilla turvataan energian siirron, jakelun ja kuljetusten toimiminen häiriötilanteissa.

Valtion varmuusvarastoja ylläpidetään kansallisten tarpeiden lisäksi myös Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Varastoissa pidetään mm. kivihiiltä, raakaöljyä ja öljytuotteita ja niitä ylläpitää ja hoitaa Huoltovarmuuskeskus.

Energiahuoltosektori vastaa poikkeusolojen ja vakavien häiriötilanteiden valmiussuunnittelusta. Energiahuoltosektorin alaiset poolit varautuvat johtamaan ja toteuttamaan energiahuoltoa kriisiaikana. 

Sähköpoolin tehtävä on luoda valmius sähkön saatavuuden turvaamiseen poikkeusolojen ja vakavien häiriötilanteiden aikana. Lämpöpoolin tehtävä on luoda valmius kaukolämmön saatavuuden turvaamiseen poikkeusolojen ja vakavien häiriötilanteiden aikana. Polttonestepooli vastaa öljyn, biopolttoaineiden ja bionesteiden yksityiskohtaisesta valmiussuunnittelusta ja ylläpitää öljytuotteiden kuljetusten valmiusjärjestelyjä. Maa- ja biokaasun osalta valmiusjärjestelyistä vastaa Kaasupooli.

Turpeen saatavuuden varmistamiseksi tavoitteena on, että maassa on noin puolen vuoden käyttöä vastaavat varastot tuotantokauden alkaessa. Ydinpolttoainetta on voimalaitospaikoilla usean kuukauden tai jopa yli vuoden sähkön tuotantoon riittävä määrä.

TEM vastaa säädösvalmistelusta

Energiahuollon varmuuden säädösvalmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto. Asiaan liittyvää lainsäädäntöä ovat säädökset tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista ja turpeen turvavarastoinnista. Sähkömarkkinalaissa ja maakaasumarkkinalaissa on myös energiahuoltoa ohjaavia ja sääteleviä huoltovarmuusvelvoitteita.

EU velvoittaa (direktiivi 2009/119/EY) ylläpitämään raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden vähimmäisvarastoa. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) jäsenyysvelvoitteisiin kuuluu 90 päivän nettotuontia vastaavien öljyn varmuusvarastojen ylläpito. Öljyn saatavuushäiriötilanteissa IEA:n jäsenmaat voivat päättää yhteisistä toimenpiteistä öljymarkkinoiden tasapainottamiseksi.

Pohjoismaisella sähkön yhteismarkkina-alueella on vakiintunut yhteistyö valmiussuunnittelussa ja huoltovarmuudessa viranomaisten, alan järjestöjen ja kantaverkkoyhtiöiden kesken NordBER-ryhmässä.

Lisätietoja

Päivi Laitila, kaukolämmitys, lämmitysjärjestelmät
Jyrki Pohjolainen, polttoaineet 
Arto Rajala, sähkö- ja kaasuverkot
Tatu Pahkala, sähköverkot, sähkön tuotanto, varautuminen poikkeusoloihin