Varastot ja valmiussuunnittelu turvaavat energiahuollon

Suomen hajautettu, monipuolinen ja tehokas energian tuotanto on energiahuollon varmuuden perusta. Tuontipolttoaineiden varastoinnilla ja varautumis- ja valmiussuunnitelmilla turvataan energian siirron, jakelun ja kuljetusten toimiminen häiriötilanteissa.

Valtion varmuusvarastoja ylläpidetään kansallisten tarpeiden lisäksi myös Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Varastoissa pidetään mm. kivihiiltä, raakaöljyä ja öljytuotteita ja niitä ylläpitää ja hoitaa Huoltovarmuuskeskus.

Energiahuoltosektori vastaa poikkeusolojen ja vakavien häiriötilanteiden valmiussuunnittelusta. Energiahuoltosektorin alaisen Voimatalouspoolin tehtävä on luoda valmius sähkön ja kaukolämmön saatavuuden turvaamiseen poikkeusolojen aikana.

Öljypooli vastaa öljyn ja maakaasun yrityskohtaisesta valmiussuunnittelusta ja ylläpitää öljytuotteiden kuljetusten valmiusjärjestelyjä. Voimatalouspooli ja Öljypooli varautuvat johtamaan ja toteuttamaan energiahuoltoa kriisiaikana.

Turpeen saatavuuden varmistamiseksi tavoitteena on, että maassa on noin puolen vuoden käyttöä vastaavat varastot tuotantokauden alkaessa. Ydinpolttoainetta on voimalaitospaikoilla usean kuukauden tai jopa yli vuoden sähkön tuotantoon riittävä määrä.

TEM vastaa säädösvalmistelusta

Energiahuollon varmuuden säädösvalmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto. Asiaan liittyvää lainsäädäntöä ovat säädökset tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista ja turpeen turvavarastoinnista. Sähkömarkkinalaissa ja maakaasumarkkinalaissa on myös energiahuoltoa ohjaavia ja sääteleviä huoltovarmuusvelvoitteita.

EU velvoittaa (direktiivi 2009/119/EY) ylläpitämään raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden vähimmäisvarastoa. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) jäsenyysvelvoitteisiin kuuluu 90 päivän nettotuontia vastaavien öljyn varmuusvarastojen ylläpito. Öljyn saatavuushäiriötilanteissa IEA:n jäsenmaat voivat päättää yhteisistä toimenpiteistä öljymarkkinoiden tasapainottamiseksi.

Pohjoismaisella sähkön yhteismarkkina-alueella on vakiintunut yhteistyö valmiussuunnittelussa ja huoltovarmuudessa viranomaisten, alan järjestöjen ja kantaverkkoyhtiöiden kesken NordBER-ryhmässä.

Lisätietoja
Jyrki Pohjolainen, polttoaineet ja kaukolämpö
Arto Rajala, sähkö- ja kaasuverkot
Tatu Pahkala, sähköverkot, sähkön tuotanto, varautuminen poikkeusoloihin